Landbouw & Visserij

woensdag 05 september 2012
 - 

Activiteitenverslag 2011 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor land- en tuinbouw, stelt met genoegen vast dat heel wat Vlaamse land- en tuinbouwers blijven geloven in een duurzame toekomst, en daartoe ook de nodige investeringen doen. Dat concludeert minister-president Peeters uit het ‘Activiteitenverslag 2011’ van het Vlaams Landbouwinvesterings­fonds (VLIF). 

Het totaal aangemelde investeringsvolume bedroeg 581,5 miljoen euro, en op die investeringen werd 101,2 miljoen euro steun toegekend. Positief daarbij zijn de stijging van investeringen in aanpassingen inzake diervriendelijke huisvestingssystemen en  ammoniakemissiearme pluimveestallen, en in de groepshuisvesting voor zeugen. Bij ruim 41% van de gesubsidieerde investeringen (inclusief vestigingskosten) is er sprake van een belangrijk aantoonbaar effect op het vlak van leefmilieu.

Het volledig verslag kan geraadpleegd worden op:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=587#verslagen

Uit het financieel overzicht blijkt dat in 2011 globaal voor 101,250 miljoen euro steun toegekend werd, waarvan 65,043 miljoen euro Vlaamse steun en 36,207 miljoen euro Europese steun. Het overzicht van de steunaanvragen in 2011 geeft een goed beeld van de investerings­activiteit op de land- en tuinbouwbedrijven. Het volume aangemelde investeringen bedraagt 581,5 miljoen euro, wat amper 16 miljoen euro minder is dan in 2010. Uit informatie over de financiering van die investeringen blijkt een verschuiving van krediet naar eigen middelen. 

Het volume aangemelde investerings- en vestigingskosten ligt al een enkele jaren op een hoog niveau. In de periode 2001-2005 werd per jaar gemiddeld 336 miljoen euro aangemeld, in de periode 2006-2010 bedroeg dit gemiddeld 548 miljoen euro. De financieel-economische crisis heeft de investeringsbereidheid van onze Vlaamse land- en tuinbouwers niet doen verminderen.

De combinatie van de lage rente, het versoepelen van de sectorale voorwaarden in onze regelgeving, het ondersteunen van investeringen in hernieuwbare energie, heeft voor een stijging van de aangemelde investeringen in de periode 2006 – 2011 gezorgd. De Vlaamse regering heeft hierop ingespeeld met de inzet van bijkomende budgettaire middelen voor het VLIF ” aldus Vlaams minister-president Kris Peeters. 

In 2011 lag het aantal steunaanvragen met 3.478 eenheden in de buurt van het aantal in de voorgaande jaren. Het aantal vestigingsdossiers lag met 184 eenheden wat lager dan in 2010 (201 eenheden). Opmerkelijk bij de vestigingsdossiers is dat het aandeel ‘vestigingen via overname van aandelen van een vennoot­schap’ op amper drie jaar tijd stijgt van 10% naar bijna 51%. De positieve discriminatie van de overname van aandelen, waartoe door de Vlaamse regering beslist werd in 2008, is hieraan niet vreemd.

Waar het totale investeringsvolume de jongste jaren tamelijk stabiel en op een hoog niveau blijft, blijken uit de onderliggende cijfers toch opmerkelijke evoluties. De investeringen in de tuinbouw­sector zijn een stuk teruggevallen (in 2007 en 2008 respectievelijk nog 41 % en 36% van het totaal investeringsvolume, in 2011 nog net 23%). In 2011 is een gemiddelde investering op een landbouwbedrijf (172.000 euro per aanvraag) voor het eerst groter dan een gemiddelde investering op het tuinbouwbedrijf (153.000 euro).

De crisis in de varkenshouderij deed de investeringen in die sector afnemen. De herinrichting van zeugenstallen met groepshuisvesting i.k.v. de verplichting vanuit dierenwelzijn, neemt in 2011 evenwel sterk toe. Van 0,7 miljoen euro investeringen in 2010, gaat het in 2011 naar 4,2 miljoen euro.

In de melkveehouderij blijkt uit het Activiteitenverslag 2011 een toename van de investeringsactiviteit. Wat stallenbouw en melkinstallaties betreft, gaat het van 54 miljoen euro in 2010 naar 68 miljoen in 2011. In de pluimveesector en vnl. de leghennensector, stijgen voornamelijk de investeringen in nieuwe ammoniakemissiearme pluimveestallen (van 28 miljoen euro in 2010 naar euro 48 miljoen euro in 2011)  en de herinrichting met diervriendelijke huisvestingssystemen (van 2 miljoen euro naar 10 miljoen euro).

Tenslotte werd in 2011 opvallend meer geïnvesteerd in machines en materieel, nl. voor bijna 86 miljoen euro (19 miljoen euro meer dan in 2010), erfverharding en silo’s (+ 6 miljoen euro), en bijkomende mestopslag om te voldoen aan nieuwe normen (+ 5 miljoen euro).

Het volledig verslag kan geraadpleegd worden op:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=587#verslage

Het VLIF is een belangrijke pijler van het Vlaams Land- en tuinbouwbeleid. Het geeft de Vlaamse overheid de mogelijkheid om sturend op te treden en bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van investeringen die de sector in al zijn aspecten duurzamer maken,” besluit minister-president Peeters. “De cijfers uit het Activiteitenverslag VLIF 2011 bewijzen dat onze Vlaamse land- en tuinbouwers terecht blijven geloven in een duurzame toekomst”.