Gelijke kansen

dinsdag 31 januari 2012
 - 

Alimentatievorderingen: armoede voorkomen door betere inning

,,Het verbeteren van de invorderingsmogelijkheden voor de DAVO is dringend nodig, het is vijf voor twaalf. Bovendien werken we met dit voorstel een belangrijke werkloosheidval weg voor alleenstaande vrouwen en mannen met kinderen. Voortaan zullen zij niet langer gestraft worden omdat zij werken’’, aldus Cindy Franssen en Sonja Becq.

De Dienst Alimentatievorderingen (DAVO) werd bij wet van 21 februari 2003 opgericht om een antwoord te bieden op de problematiek van de onbetaalde alimentatievorderingen en de uitvoering van gerechtelijke uitspraken.
De DAVO kent sindsdien voorschotten toe op de alimentatie voor de kinderen  indien de onderhoudsplichtige gedurende twee van de twaalf maanden die aan de aanvraag voorafgaan niet heeft betaald. Het bedrag van de voorschotten is gelijk aan het bedrag van het geïndexeerde onderhoudsgeld met een maximum van 175 euro per maand en per onderhoudsgerechtigde.

Daarnaast helpt zij de onderhoudsgerechtigden ook met de invordering van de achterstallige onderhoudsgelden.
De  onderhoudsgerechtigde kan echter slechts recht hebben op een voorschot indien zijn/haar maandelijkse netto bestaansmiddelen maximum 1.300 euro bedraagt, verhoogd met 62 euro per kind ten laste. Met een dergelijk laag plafond van de netto bestaansmiddelen vallen heel wat beroepsactieve alleenstaande ouders uit de boot om te kunnen genieten van de voorschotregeling van de DAVO.
Armoedeonderzoek leert dat liefst 36% van de alleenstaande ouders onder de armoedegrens leeft.  Uit een studie van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid blijkt dat de werkloosheidsval voor alleenstaande ouders met een lage verdiencapaciteit bijzonder hoog is.  Vooral laaggeschoolde vrouwen met jonge kinderen, met geen of slechts een beperkte werkervaring die lange tijd alleenstaand blijven, vormen een risicogroep om in de armoede terecht te komen.  

Uit de evaluatieverslagen blijkt ook duidelijk dat de invordering door de DAVO beter kan. Wegens diverse wettelijke en praktische barrières waarmee de medewerkers worden geconfronteerd liepen in 2010 de achterstallen op tot 217 miljoen euro.

Plafond optrekken, inning effectiever maken
De CD&V-parlementsleden Cindy Franssen en Sonja Becq willen met hun wetsvoorstel het plafond voor de netto bestaansmiddelen optrekken tot 1.800 euro, verhoogd met 62 euro per kind ten laste. Tevens kennen ze meer juridische middelen toe aan de DAVO voor een effectievere invordering.