Onderwijs

maandag 22 mei 2017
 - 

Begeleiding kinderen met specifieke onderwijsbehoeften breidt uit & wordt maatwerk

Kinderen zoveel mogelijk de kans geven op te groeien tussen leeftijdsgenootjes, ongeacht hun eventuele onderwijsbehoefte. Dat is het doel van het M-decreet. Sinds de invoering ervan wordt intensief gewerkt aan de uitbouw van een ondersteuningssysteem voor leerkrachten in het gewoon onderwijs, die leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de klas krijgen. Tot nog toe konden scholen daarvoor rekenen op de expertise van leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs, maar minister Crevits schakelt nu een versnelling hoger, door de uitbouw van ondersteuningsteams en de uitbreiding van het begeleidingsaanbod voor kinderen met een mentale handicap, en een emotionele of gedragsstoornis.

Kathleen Helsen: “Deze maatregel creëert de kansen om kinderen op maat te begeleiden, en zal de klasleerkracht meer ademruimte geven met de oog op het in praktijk brengen van inclusief onderwijs. Dit is ontegensprekelijk een win-win-situatie voor zowel de leerlingen als de leerkrachten.”

 

Met het M-decreet voldoet Vlaanderen aan een internationaal engagement ten aanzien van de organisatie van inclusief onderwijs. Het zorgt ervoor dat kinderen met een specifieke onderwijsbehoeften starten in het gewoon onderwijs. Het leidt er ook toe dat er beduidend minder uitstroom is van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs.

Het M-decreet zelf houdt vanzelfsprekend al rekening met deze effecten. De ingebedde waarborgregeling zorgt ervoor dat de omkadering en expertise uit het buitengewoon onderwijs behouden blijft, ondanks de daling van het leerlingenaantal. Er gingen dus geen middelen voor de begeleiding van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte verloren. Ze werden alleen anders ingezet. Leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs delen hun expertise met de collega’s in het gewoon onderwijs, en nemen zo mee de begeleiding op van 13.750 jongeren in de klas.

 

Die ondersteuning wordt nu verder uitgebouwd.

 

  • Meer kinderen in aanmerking voor begeleiding

     

Bovenop de al bestaande middelen, voorziet minister Crevits 15 miljoen euro extra. Daarmee zullen kinderen met een matige of ernstige mentale handicap, en een emotionele of gedragsstoornis de noodzakelijke begeleiding in de klas krijgen waarop ze nu geen beroep kunnen doen. 300 extra leerkrachten zullen deze 2.400 leerlingen bijkomend begeleiden.

 

  • Nieuw begeleidingsmodel

 

Of een kind en de school waarin het les volgt in aanmerking kwamen voor begeleiding, werd totnogtoe bepaald aan de hand van een medisch attest. Dat model wordt nu verlaten.

Voortaan bepalen de ouders, de school en het Centrum voor Leerlingbegeleiding samen wat een kind nodig heeft op basis van de reële onderwijsbehoefte.

 

Met 107 miljoen extra middelen wordt dit nieuwe intensievere begeleidingsmodel in onze scholen gefinancierd.

Daarnaast zullen zij kunnen rekenen op ondersteuningsnetwerken. Daar wordt expertise tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs gedeeld.

 

Kathleen Helsen: “Met deze maatregelen zetten we het ontwikkelen en delen van expertise centraal. We kunnen leerkrachten meer op maat ondersteunen in het begeleiden van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Op die manier bieden we alle kinderen de kans om zich maximaal te ontplooien.”

 

Thema's: