Asiel & Migratie

woensdag 18 november 2015
 - 

CD&V wil commissie radicalisering en commissie Brussel gezamenlijk samenroepen

De terreuraanslagen in Parijs hebben op ons allen een diepe indruk nagelaten en doen vele vragen rijzen, niet in het minst over de band van de terroristen en de terreurverdachten met Brussel. Gezien die actualiteit acht CD&V het noodzakelijk dat de Brusselse situatie dringend wordt doorgelicht. Ze wil de commissie radicalisering en de commissie Brussel daartoe gezamenlijk bijeen roepen.

 

De bezorgdheid bleek ook tijdens de vergadering van de commissie Brussel op 18 november, die kort stilstond bij de problematiek van de radicalisering in Brussel.

 

In de aanbevelingen van de resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering die het Vlaams Parlement heeft goedgekeurd, werd uitdrukkelijk opgenomen dat Brussel moet meegenomen worden in het Vlaams beleid terzake.

In het licht van de actualiteit kan geen tijd worden verloren met een resultaatsgerichte (her)opbouw van een duurzaam veilige samenleving. CD&V acht de opstart van gedegen overleg dan ook urgent.

 

Rekening houdend met de expertise die er ondertussen is opgebouwd in de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering, nodigt de CD&V-fractie de leden van de commissie Brussel daarom uit tot een gezamenlijke vergadering. Ze wil in eerste instantie een actuele stand van zaken  opmaken over het fenomeen van de radicalisering in Brussel en daartoe een beperkt aantal deskundigen uitnodigen. Dat moet uiteindelijk uitmonden in breed gedragen beleidsaanbevelingen.