Economie & Financiën

woensdag 12 februari 2014
 - 

In de toekomst minder discussie over achterstallige onderhoudsgelden

De commissie Financiën en Economie van de Senaat heeft vandaag de hervorming van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) goedgekeurd. Zo wordt het plafond opgetrokken op basis waarvan de onderhoudsgerechtigde recht heeft op een tussenkomst van DAVO. Daarnaast wordt de betrokken dienst in die mate hervormd, dat het meer instrumenten krijgt om een efficiëntere invordering van het onderhoudsgeld te realiseren.

Verschillende partijen hadden hier een voorstel over ingediend. Op basis van de inhoudelijke reacties en opmerkingen uit de hoorzittingen heeft CD&V-gemeenschapssenator Cindy Franssen samen met onder meer collega Bert Anciaux (SP.A) besloten om voort te werken op basis van het wetgevend initiatief van Franssen. “Dit voorstel werd niet alleen ondertekend door de zes meerderheidspartijen, het vindt ook steun in het regeerakkoord”, zegt ze hierover.

Op dit moment heeft de onderhoudsgerechtigde slechts recht op een voorschot wanneer zijn of haar netto bestaansmiddelen 1.373 euro bedraagt, en dit verhoogd met 65 euro per kind ten laste. Dit heeft als gevolg dat heel wat beroepsactieve alleenstaande ouders uit de boot vallen om te kunnen genieten van een voorschotregeling.

Cindy Franssen: “Wie wordt hierdoor getroffen? Voornamelijk laaggeschoolde vrouwen met jonge kinderen, die geen of slechts een beperkte werkervaring hebben. We stellen dan ook voor om dit plafond te verhogen naar 1.800 euro, verhoogd met 65 euro per kind ten laste. Deze maatregelen verkleinen het armoederisico en werken ook activerend.”

Daarnaast is DAVO ook verantwoordelijk voor het invorderen van achterstallige onderhoudsgelden. Het wetsvoorstel geeft de dienst nu meer juridische middelen om te komen tot een meer efficiëntere invordering, door meer druk te kunnen uitoefenen op de onderhoudsplichtige. Zo wordt onder andere in de Hypotheekwet een algemeen voorrecht op roerende goederen ingevoerd voor wat betreft de onderhoudsschulden. Dit voorrecht bekleedt een voor de onderhoudsgerechtigde gunstige rang en beperkt zich tot 15.000 euro. Ook kan DAVO onterecht uitbetaalde sommen terugvorderen.

Er wordt bovendien voorzien in een administratieve vereenvoudiging bij de aanvraag van een voorschot bij DAVO. In de toekomst moet de aanvrager niet langer een aanslagbiljet van de inkomensbelasting indienen: DAVO zal deze informatie rechtstreeks kunnen opvragen binnen de Federale Overheidsdienst Financiën.

Koen Geens, minister van Financiën, is tevreden met de goedkeuring van het voorstel: “Via DAVO zet Financiën in op de toekomst van onze kinderen. Het bestrijden van armoede begint daar. Vandaag is beslist de uitbetaling van onderhoudsuitkeringen beter afdwingbaar te maken. Daar waar dit nog onvoldoende blijkt, wordt de voorschottenregeling via DAVO, uitgebreid.”