Landbouw & Visserij

donderdag 09 juni 2016
 - 

Eerlijke prijs voor suikerbiet en rietsuiker!

In 2005 telt Vlaanderen 45.687 ha suikerbieten. In 2015 nog slechts 17.806 ha. In 2005 telde Vlaanderen 7.316 bedrijven met suikerbieten. In 2015 waren er nog slechts 3.300 bedrijven met suikerbieten. Zowel de oppervlakte suikerbieten als het aantal bedrijven zijn sterk teruggelopen, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

De suikerproductie nadert het post-quotum tijdperk en dat zorgt voor heel wat commotie. Suikerproducenten in heel Europa kampen met een dalende suikerprijs en vermoed wordt dat het einde van de quota de markt verder onder druk zal zetten. De goede prijs was jarenlang gegarandeerd door het bietenquotum maar dreigt nu de speelbal te worden van volatiele wereldmarkten. 

De onderhandelingen zijn volop aan de gang en de bedoeling is dat de verschillende partners tegen de zomer tot een akkoord komen.

Daarnaast was een schrijven van  Oxfam Wereldwinkels  in verband met de suikerproblematiek  mede aanleiding voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om minister van Landbouw Joke Schauvliege hierover te ondervragen in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement.  De Meyer steunt de bezorgdheid van Oxfam voor een gezonde marktverwerking, waar regulering door overheden cruciaal is, en hun streven naar een eerlijke prijs – maar dat zowel voor het Noorden als het Zuiden!

Minister Schauvliege antwoordde dat de  Europese regelgeving voorschrijft  dat er een sectoraal akkoord moet gesloten worden tussen de bietentelers en de suikerfabriek. In dat akkoord moeten afspraken worden gemaakt over de aankoop- en leveringsvoorwaarden van de suikerbieten. De Europese Unie heeft alle elementen opgelijst die het akkoord moet bevatten. De besprekingen lopen op dit moment, maar ze lopen inderdaad moeizaam. Ik geloof er niettemin sterk in dat er een akkoord zal worden bereikt, want men is op elkaar aangewezen. Als onze akkerbouwers volgend jaar geen bieten meer telen, is dat natuurlijk dramatisch voor de fabriek. Als de suikerfabriek er niet meer is, is het ook voor de landbouwers niet goed.

De Europese regelgeving schrijft voor dat de sectoren onder elkaar moeten onderhandelen. Als dat overleg helemaal zou vastlopen, moet er een officiële bemiddelingsprocedure worden gevolgd. In eerste instantie moeten de sectoren zelf rond de tafel zitten. Dat moeten we nu nog een kans geven en kijken hoe dat loopt. Pas in een volgende fase kan de overheid eventueel tussenbeide komen om te bemiddelen, aldus minister Schauvliege.

De Meyer is vooral bezorgd voor een eerlijke prijs zowel voor de bietentelers in onze regio als voor de rietsuiker in het Zuiden en rekent erop dat de minister op het juiste ogenblik tussenkomst bij de onderhandelingen mocht het nodig zijn.

Het volledige verslag vindt u via onderstaande link:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1063176/verslag/1065462