Landbouw & Visserij

vrijdag 01 juni 2012
 - 

Kris Peeters bezoekt twee landbouwbedrijven

Vandaag, vrijdag 1 juni 2012, bracht minister-president Peeters een bezoek aan twee landbouwbedrijven. Op een landbouwbedrijf in Berlare besprak minister-president Peeters de gevolgen van de nakende hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Minister-president Peeters maakte bekend dat hij vanuit de landbouwbegroting 60.000 euro extra aan financiële middelen zal voorzien om de periode 2012-2014 te overbruggen m.b.t. natuurbeheer en agrobeheersingsgroepen. Daarnaast gaf minister-president Peeters, op basis van een enquête uitgevoerd bij de Vlaamse melkveehouders, mee dat de Vlaamse melkveehouders plannen om hun productie met 26% uit te breiden.

In Zele bezocht minister-president Peeters een landbouwbedrijf gespecialiseerd in de productie van het Belgisch wit-blauw-rund. Minister-president Peeters gaf aan dat er momenteel volop gewerkt wordt aan een aanvraagdossier tot Europese erkenning voor het Belgisch Wit-Blauw Rundsvlees als ‘Beschermde Geografische Aanduiding’.

De Europese Landbouwraad is momenteel volop bezig met de bespreking van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Op het bedrijf van Piet en Tania D’Heer – Vis bekeek minister-president Peeters hoe zij zullen geconfronteerd worden met de vergroeningsmaatregelen en de wijzigingen in toeslagrechten.

Wat betreft de toeslagrechten benadrukte minister-president Peeters zijn uitgangspunt dat de verliezen in elk geval draagbaar moeten blijven, en dat een voldoende grote overgangsperiode moet voorzien worden. Dit moet de bedrijven toelaten hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe situatie.

Wat betreft de vergroening wees minister-president Peeters op de dure grondprijzen in Vlaanderen, die maken dat de kosten voor vergroening hier hoger zijn dan elders in Europa. Minister-president Peeters pleit daarom voor een invulling van de vergroeningsvoorstellen op maat, en voor meer flexibiliteit. Zo heeft minister-president Peeters aan de Europese Commissie en het Deens voorzitterschap voorgesteld om de realisatie van het ecologisch focusgebied deels mogelijk te maken op collectief niveau. Concreet stelt minister-president Peeters voor dat het ecologisch focusgebied, naast een deel op het eigen bedrijf, zou kunnen gerealiseerd worden binnen een collectief van een groep van boeren. Ook nu reeds zijn in Vlaanderen trouwens her en der groepen boeren bezig met natuurbeheer in ‘agrobeheersingsgroepen’. Minister-president Peeters wil deze initiatieven verder ondersteunen en stimuleren, en maakte bekend daarvoor 60.000 euro aan extra financiële middelen vrij te maken.

Om gericht te kunnen inspelen op de uitdagingen van morgen pleit minister-president Peeters ervoor om maximaal middelen vrij te maken voor Pijler II van het landbouwbeleid. Zo moeten ook de niet-benutte middelen van Pijler I kunnen aangewend worden voor Pijler II.

Om als sector en overheid goed te kunnen inschatten hoe in Vlaanderen zal gereageerd worden op de afschaffing van het melkquota-systeem, heeft de administratie, op vraag van minister-president Peeters, een enquête uitgevoerd bij de Vlaamse melkveehouders . Over enkele weken zullen de resultaten van dit rapport, na volledige verwerking van alle gegevens, beschikbaar worden gesteld. “Toch wil ik nu al meegeven dat onze melkveehouders plannen maken om hun productie nog uit te breiden met 26%. Dit bewijst alvast het vertrouwen in de toekomst en de kracht van onze melkveebedrijven. De volledige zuivelsector kan zich nu organiseren en herpositioneren om deze extra productie adequaat op te vangen en te verwerken”, aldus minister-president Peeters.

Bij een bedrijfsbezoek aan het rundvleesbedrijf van de familie Hanselaer op het Bookhamershof te Zele, ging minister-president Peeters ondermeer in op een Europese erkenning voor het Belgisch Wit-Blauw.

In 2009 organiseerde minister-president Peeters, samen met alle geledingen binnen de sector, een reeks van dialoogdagen, waar een Vlaams Actieplan voor de Vleesveehouderij werd opgesteld. Op 14 juni eerstkomende is een nieuw overleg gepland hieromtrent. Minister-president Peeters benadrukte vandaag dat er volop gewerkt wordt aan een aanvraagdossier om bij de Europese Commissie een erkenning als ‘Beschermde Geografische Aanduiding’ aan te vragen voor het Belgisch Wit-Blauw Rundsvlees.

“Het rundsvlees van het Wit-Blauw ras in Vlaanderen is een topproduct, er wordt dan ook volop gewerkt aan een aanvraagdossier tot Europese erkenning voor het Belgisch Wit-Blauw Rundsvlees als ‘Beschermde Geografische Aanduiding’, besluit minister-president Peeters.