Onderwijs

MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT IN LERARENOPLEIDING VERSTERKT TOEKOMSTIGE LERAREN OM VOOR ALLE LEERLINGEN UITDAGENDE LEEROMGEVING TE ONTWIKKELEN IN DIVERSE SCHOOL- & KLASREALITEIT

Via een Belga-bericht maakten de CD&V-leden van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement vandaag kennis met de wereldvreemde reactie van hun collega Koen Daniëls ten aanzien van de platformtekst ‘Leren door maatschappelijk engagement’. 

Waar deze platformtekst van de Vlaamse hogescholen en de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits door het verankeren van ‘maatschappelijke engagement’ in de initiële lerarenopleiding net een basis wil leggen om toekomstige leraren beter voor te bereiden op een succesvolle instroom in hun beroep, vindt Koen Daniëls dit een vreemde prioriteit. 

CD&V-commissarissen onderwijs Kathleen Helsen, Jos De Meyer, Jan Durnez en Jenne De Potter zijn ervan overtuigd dat het versterken van ‘maatschappelijk engagement’ in de initiële lerarenopleiding toekomstige leraren beter voorbereidt om in de diverse school- en klasrealiteit van vandaag voor alle leerlingen een uitdagende leeromgeving te ontwikkelen.  Het is dan ook zonder meer een onderwijsprioriteit om de win-winsituatie die zo ontstaat – sterkere en beter voorbereide leerkrachten en leerlingen die beter tot hun recht komen op school – in een breed partnerschap ten volle te benutten.

Dat het een prioriteit is dat studenten al van bij de start van hun lerarenopleiding moeten uitgedaagd worden om te leren omgaan met en te denken in termen van diversiteit en gedifferentieerd werken, is niet nieuw.  Ook in de ‘Resultaten beleidsgroepen lerarenopleidingen (5 juni 2014)’ wordt er sterk de nadruk op gelegd. “Maatschappelijk is het een belangrijke vraag hoe een initiële lerarenopleiding haar  studenten/cursisten kan voorbereiden op het omgaan met diversiteit in de school en in de klas (vb. meertaligheid, verschillen in interesses, leerstijlen, socio-economische achtergrond, …). Diversiteit gaat over het zorg dragen voor het leren alle leerlingen. Ze is als het ware ondersteunend aan de andere competenties van een leraar”, zegt het genoemde rapport.

Dit wordt trouwens ook bevestigd in het Vlaams Actieplan tegen Armoede (van minister Homans) waar “Werken aan ‘armoede-vaardig’ onderwijspersoneel en studenten lerarenopleiding” een belangrijk actiepunt is.  In het zelfde plan staat trouwens: “Meer globaal besteden we binnen de lerarenopleiding gericht aandacht aan armoede, generatiearmoede en kinderarmoede. Concreet werken we met een sociale stage, waarbij studenten contact hebben met welzijns- en onderwijsinitiatieven die gericht zijn naar mensen in armoede.”

‘Leren door maatschappelijk engagement’ gaat als vanzelfsprekend niet ten koste van andere aspecten van en in de lerarenopleiding (zoals aanleren van de vakinhoud, van klasmanagement of van vakdidactiek). Ook daar wordt verder aan gewerkt.  Ook deze prioriteiten zullen tot nieuwe initiatieven leiden.  Anderzijds  heeft het verleden ons geleerd dat het niet altijd wijs is om te wachten met het nemen van goede initiatieven tot omvangrijke plannen in al hun details zijn uitgewerkt. 

En dat ook een initiële lerarenopleiding niet alle kennis over mogelijke diverse situaties kan overbrengen, dat is ook voor CD&V een evidentie.  Maar even overtuigd is CD&V dat het verankeren van ‘Leren door maatschappelijk engagement’ (de Vlaamse vertaling van het internationaal succesvolle ‘Community Service Learning’) in de lerarenopleidingen van de Vlaamse hogescholen, bij studenten mee voor nieuwe pedagogische en didactische inzichten zal zorgen om te kunnen omgaan met de diverse realiteit in klas en school.

Het heeft dan ook geen zin om vandaag te dralen. Maatschappelijk engagement en het beter leren kennen van onze diverse samenleving zal toekomstige leraren net versterken, ook waar het bijvoorbeeld klasmanagement betreft.  En de vaardigheden die studenten dankzij de verankering ervan in hun opleiding zullen verwerven – onder meer op het vlak van taalpromotie of –ondersteuning, leer-, opvoedings- en huiswerkbegeleiding, begeleiding bij het studiekeuzeproces, gezondheidspromotie, culturele vorming, sociale en emotionele ondersteuning en schoolopbouwwerk – zullen er alleen toe leiden dat alle kinderen en leerlingen – in al hun diversiteit – beter tot hun recht zullen komen in het Vlaamse onderwijs.

CONTACT:

  • Kathleen HELSEN - 0477 32 09 54
  • Jos DE MEYER - 0496 58 31 02
  • Jan DURNEZ -  0495 54 50 06
  • Jenne DE POTTER -  0473 96 74 42
Thema's: