Onderwijs

donderdag 07 juli 2016
 - 

Middelen M-decreet definitief gewaarborgd

Het Vlaams Parlement keurde unaniem een voorstel van decreet goed dat ervoor zorgt dat bij de uitrol van het M-decreet werkingsmiddelen voor basis- en secundair onderwijs gewaarborgd blijven, en dat de extra werkingstoelage voor anderstalige kleuters ook in het volgend schooljaar kan worden ingezet.

 

Met een in het Vlaamse parlement kamerbreed goedgekeurd voorstel van decreet zorgen Vlaams volksvertegenwoordigers Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman ervoor dat er als gevolg van de toepassing van het M-decreet geen werkingsmiddelen verloren gaan in het basis- en secundair onderwijs.

 

Het M-decreet maakt dat een aantal kinderen uit het buitengewoon onderwijs terugkeren naar het gewoon onderwijs. Het zorgt er ook voor dat er beduidend minder uitstroom is van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs.

Het M-decreet zelf heeft uiteraard rekening gehouden met deze effecten. De ingebedde waarborgregeling zorgt ervoor dat de omkadering en expertise uit het buitengewoon onderwijs, die dreigden verloren te gaan door een daling van het leerlingaantal, toch behouden blijven. Er gaan met ander woorden geen middelen voor de begeleiding van kinderen met een bijzonder onderwijsbehoefte verloren. Ze worden alleen anders ingezet.

 

Voor omkadering is er al sinds het vorige schooljaar een (pre)waarborg voorzien voor het basisonderwijs.  Leerkrachten buitengewoon onderwijs worden daarmee ingeschakeld in het gewoon onderwijs om de instroom van leerlingen buitengewoon onderwijs mee te begeleiden. Die waarborgregeling werd onlangs nog verlengd met één schooljaar en uitgebreid met een gelijkaardige regeling voor het secundair onderwijs.

 

Voor werkingsmiddelen was er echter nog geen vorm van waarborgregeling uitgewerkt. Met dit decreet wordt dat nu wel voorzien. Een deel van de middelen die door de leerlingenverschuiving vrijkomen, zullen worden toegewezen aan scholen voor buitengewoon onderwijs waarvan personeelsleden via de omkaderings-waarborgregeling in het gewoon onderwijs worden ingezet. Deze personeelsleden blijven ondanks hun inzet in het gewoon onderwijs immers op de payroll van het buitengewoon onderwijs. Een ander deel wordt bestemd voor de uitbreiding van de speciale onderwijsleermiddelen (braille-ondersteuning, aangepast meubilair, …) die nodig zijn voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basis- en secundair onderwijs.

 

Daarnaast zorgt dit decreet ervoor dat de extra toelage van 950 euro voor initiatie in en versterking van het Nederlands die dit schooljaar in het kader van de stijgende instroom van anderstalige kleuters aan  scholen werd toegekend, ook in het  schooljaar 2016-2017 aangewend kan worden.

Thema's: