Welzijn & Gezondheid

donderdag 19 november 2015
 - 

Ook pleegzorgverlof voor Vlaamse ambtenaren

Morgen eindigt de Week van de Pleegzorg. Sinds in 2014 het nieuwe decreet pleegzorg – een  parlementair initiatief van Katrien Schryvers – in werking trad, kende de pleegzorgsector een aantal grondige hervormingen. Zo werden de diensten voor pleegzorg provinciaal georganiseerd en werd pleegzorg de eerste te overwegen hulpverleningsvorm bij uithuisplaatsing van kinderen. Voor de ondersteuning van pleegouders voerde het decreet ook de automatische toekenning in van het laagste tarief kinderopvang en een school- en studietoelage na een verblijf van 1 jaar in een pleeggezin in. Naast dit decreet blijven er ook met betrekking tot pleegzorg nog andere beleidsbeslissingen nodig. Zo ligt er een wetsvoorstel van CD&V ter bespreking in de Kamer met betrekking tot het statuut van de pleegouders en een voorstel om het pleegzorgverlof voor werknemers uit te breiden.

Minister Crevits engageerde zich al om werk te maken van pleegzorgverlof voor mensen die werkzaam zijn in ons onderwijs. In antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers belooft nu ook de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur om werk te maken van pleegzorgverlof voor Vlaamse ambtenaren. Ze wil dit verder onderzoeken in het kader van haar geplande rationalisatie van de verlofstelsels.

 

De voorbije tien jaar is zowel het aantal pleeggezinnen, het aantal pleegkinderen als het aantal pleegzorgsituaties merkbaar toegenomen. Vorige regeerperiode werd het nieuwe decreet pleegzorg goedgekeurd waarmee pleegzorg naar voren wordt geschoven als een vorm van hulpverlening die aan belang moet winnen. Zo wordt pleegzorg steeds de eerste te overwegen hulpvorm voor kinderen en jongeren.

“Als Vlaanderen pleegzorg als dusdanig promoot, dan moet dat uiteraard in de diverse beleidsdomeinen worden ondersteund,” vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, die de hoofdindiener was van het nieuwe decreet pleegzorg. Eerder zei minister Crevits al toe werk te zullen maken van pleegzorgverlof voor het onderwijzend personeel. Schryvers stelde daarom een bijkomende vraag aan Vlaams minister Liesbeth Homans over het pleegzorgverlof voor Vlaamse ambtenaren. Dat zijn jaarlijks zes vrije dagen die pleegouders kunnen aanwenden voor het bijwonen van een zitting in de rechtbank of een overleg met een pleegzorgdienst.

 

Contractueel personeel van de diensten van de Vlaamse overheid kunnen voor wat betreft het pleegzorgverlof terugvallen op de federale arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, aangezien die ook op hen van toepassing is. “Het Vlaams personeelsstatuut bevat echter geen vergelijkende regeling,” zegt Schryvers, “Dat betekent dat statutaire medewerkers van de Vlaamse overheid geen pleegzorgverlof kunnen opnemen.”

In antwoord op de parlementaire vraag van Schryvers hierover beloofde de minister om in het kader van haar geplande, brede rationalisatie van de verlofstelsels, de invoering van een statutair pleegzorgverlof te onderzoeken. Omdat de minister de arbeidsvoorwaarden van het statutair en contractueel personeel zo veel mogelijk wil uniformiseren, beloofde zij ook te onderzoeken of de invoering van een vergelijkbare regeling voor pleegzorgverlof voor beide mogelijk is.

 

Schryvers is tevreden: “Met de invoering van het nieuwe decreet was het ook de bedoeling om pleegouders op voldoende wijze in hun waardevol engagement te ondersteunen. De veralgemening van het pleegzorgverlof maakt daar zeker deel van uit. Ik ben blij dat ik dit onder de aandacht van de minister heb kunnen brengen en dat zij daar positief op reageerde.”