Landbouw & Visserij

dinsdag 11 december 2012
 - 

Regelgeving landbouw- en visserijbeleid wordt coherenter en transparanter

Op initiatief van minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw en Visserij, heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid  goedgekeurd. De bedoeling van dit administratief-technisch decreet is om de bestaande regelgeving inzake landbouw- en visserijbeleid coherenter en transparanter te maken. Op deze manier wordt weer een belangrijke stap gezet in het proces van de administratieve vereenvoudiging van de Vlaamse regelgeving.

Het landbouw- en visserijbeleid is in verschillende fasen geregionaliseerd. Dit betekende dat voor de uitvoering van het beleid op Vlaams niveau nog vaak moest teruggrepen worden naar oude federale wetgeving. Met het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse regering vandaag heeft goedgekeurd, worden alle bestaande federale wetten m.b.t. het land- en visserijbeleid opgenomen in een eigentijds Vlaams decretaal kader.

Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om een aantal technische bepalingen, met het oog op een vlottere leesbaarheid en betere toepasbaarheid, te herschikken en in beperkte mate te wijzigen.

Tot slot worden ook de toezichts- en sanctiemechanismen inzake  landbouw en visserij gemoderniseerd. Op die manier moet een efficiënter handhavingsbeleid kunnen gevoerd worden door de betrokken administratie.

Over het voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Ik verwacht dat met dit voorontwerp van decreet de wetgevingskwaliteit inzake het landbouw- en visserijbeleid sterk zal toenemen. Op deze manier wordt weer een belangrijke stap gezet in het proces van de administratieve vereenvoudiging van de Vlaamse regelgeving’, aldus minister-president Kris Peeters