Onderwijs

maandag 22 mei 2017
 - 

Specifieke aanpak opleidingen diergeneeskunde nodig

Uit antwoorden op vragen van Vlaams parlementsleden Jos De Meyer, Koen Daniëls en Ann Brusseel blijkt dat de opleidingen uit het studiegebied diergeneeskunde geconfronteerd worden met atypische problemen wat de in-, door- en uitstroom betreft. In de bacheloropleidingen is verhoudingsgewijs een grote instroom merkbaar, onder meer onder invloed van het hoge aantal Nederlandse studenten. Er is het lage studierendement voor generatiestudenten en de hoge uitval. Daarbij komt nog de problematische uitstroom naar een oververzadigde markt. Op initiatief van Jos De Meyer leggen de parlementsleden een resolutie voor aan het Vlaams Parlement. Daarmee expliciteren ze de situatie en vragen de Vlaamse Regering om specifieke maatregelen.   

Om met de genoemde uitdagingen te kunnen omgaan, kunnen de opleidingen uit het studiegebied diergeneeskunde vandaag al rekenen op initiatieven en maatregelen van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering die recent zijn ingevoerd of in volle ontwikkeling zijn:

  • het Damesakkoord tussen Vlaanderen en Nederland wil – naast het belang van internationale mobiliteit en met het oog voor het uitwisselen van goede praktijken- alvast de mobiliteitsstromen per hoger onderwijsdiscipline in kaart brengen, met extra aandacht voor de mogelijke impact van instroombeperkingen voor bepaalde opleidingen en het effect ervan in Vlaanderen dan wel Nederland

  • de Columbus-oriënteringsproef, als belangrijk exponent van de grotere zorg voor oriëntering in het secundair onderwijs;

  • het voorzien in duidelijke informatie over de diverse sectoren van de arbeidsmarkt;

  • het invoeren van verplichte niet-bindende toelatingsproeven in het hoger onderwijs;

  • de initiatieven die focussen op het verhogen van studievoortgang en studierendement, gecombineerd met mogelijkheden tot betere heroriëntering.

Toch blijkt er nood aan een aanvullende en meer specifieke aanpak voor diergeneeskunde. Daarom vragen Jos De Meyer, Koen Daniëls en An Brusseel de Vlaamse Regering om een onderzoek dat de bepalende elementen in kaart brengt die spelen bij de instroom, de doorstroom en de uitstroom in het genoemde studiegebied en zijn bachelor- en masteropleidingen. Ze willen ook dat de al voorziene verplichte maar niet-bindende toelatingsproeven prioritair ook worden ingezet voor de opleidingen diergeneeskunde.

De parlementsleden willen voorbarige en ongewenste maatregelen vermijden, maar de aanpak voor diergeneeskunde niet langer uitstellen. De resultaten van de niet-bindende toelatingsproeven en het gevraagde onderzoek moeten dan ook de uitgangspunten leveren voor verdere beleidskeuzes.

Belangrijk daarbij is het evenwicht tussen democratisering, toegankelijkheid en internationalisering enerzijds en betaalbaarheid, slaagkansen én tewerkstellingsmogelijkheden van het studiegebied diergeneeskunde. Ook de financiering en de kwaliteitszorg blijven cruciaal.

 

Thema's: