Buitenlands beleid & Defensie

donderdag 30 juni 2011
 - 

Visserijbeleid moet West-Afrikaanse vissers beschermen

In de commissie visserij van het Vlaams parlement werd onder impuls van Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken een resolutie goedgekeurd over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Met de resolutie vraagt Johan Verstreken aan de Vlaamse regering maatregelen te treffen om de overbevissing door EU-schepen tegen te gaan door overschakeling op duurzame visserij en om lokale vissers uit West-Afrikaanse landen te beschermen tegen de ecologische en economische schade door EU-schepen.

De Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties schat dat meer dan 75% van de mondiale visbestanden volledig geëxploiteerd of uitgeput zijn. De Europese Commissie stelt dat 88% van de visbestanden in de Europese wateren overbevist zijn. Door de overbevissing in eigen zeeën en door de effectievere vangstmogelijkheden als gevolg van technologische ontwikkelingen, vissen Europese schepen in toenemende mate in wateren buiten de EU, waaronder de wateren van de armste landen in West-Afrika. Hiervoor worden visserijpartnerschapsakkoorden of joint ventures afgesloten.

“Uit gesprekken die wij hebben gevoerd met lokale vissers blijkt dat deze praktijk voor hen erg nadelig is,” zegt Johan Verstreken, “er wordt onvoldoende rekening gehouden met de lokale behoefte aan vis als bron van eiwitten en inkomsten, en de voedselzekerheid wordt ondermijnd. Bovendien tasten de activiteiten van Europese schepen mariene ecosystemen aan.”

Met de resolutie vraagt Johan Verstreken dat de Europese lidstaten in de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid tot bindende afspraken komen om de overcapaciteit van de Europese vloot aan te pakken. De externe vloot van de EU moet onderworpen worden aan gelijkwaardige regels en controle als dewelke gelden voor de vloot die in communautaire wateren vist. Daarnaast moeten de Europese instanties in overleg met de Afrikaanse autoriteiten erop toe laten zien dat verdere ecologische schade aan de Afrikaanse visbestanden en nadelige economische gevolgen voor de lokale bevolking voorkomen worden. Tot slot moet ook in eigen land gekozen worden voor een drastische omschakeling naar verduurzaming van de Vlaamse visserij. Dit kan door te investeren in een optimale aanwending van de door Europa toegekende quota, de reconversie van onze visserijvloot naar minder schadelijke visserijtechnieken en brandstofbeperkende investeringen en de ontwikkeling van aquicultuurprojecten aan de kust en in het binnenland.