Onderwijs

woensdag 28 oktober 2015
 - 

Vlaams Parlement regelt extra ondersteuning onderwijs anderstalige en vluchtelingenkinderen

Scholen worden geconfronteerd met een sterk toenemend aantal anderstalige kinderen. Dat betekent een bijkomende uitdaging. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement leggen daarom een voorstel van decreet neer dat de inzet van extra middelen regelt voor de opvang en begeleiding van zowel reeds aanwezige anderstaligen als oorlogsvluchtelingen. Initiatiefnemers Kathleen Helsen (CD&V), Koen Daniëls (N-VA) en Jo De Ro (Open VLD) reageren tevreden: “Zowel in het kleuter- als in het secundair onderwijs zullen onze scholen financieel beter worden ondersteund om de inpassing van anderstalige kinderen zo vlot mogelijk te laten verlopen door initiatieven te nemen voor de versterking van het Nederlands. Dat is een belangrijk element in de kansen die we hen willen bieden om een toekomst uit te bouwen.”

 

De Vlaamse regering reserveerde in haar begroting 2016 120 miljoen euro om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden, zonder de dienstverlening aan de zorgbehoevende Vlaming in het gedrang te brengen. 42 miljoen daarvan is beschikbaar voor onderwijsmaatregelen.

Het voorstel van decreet vult een deel van de besteding hiervan concreet in voor het kleuter- en het secundair onderwijs. 

Kathleen Helsen, Koen Daniëls en Jo De Ro: “Dit voorstel van decreet laat scholen toe zonder bergen bijkomende administratie flexibel en snel in te spelen op de bijkomende uitdaging die de aangroei van anderstalige kinderen en –jongeren met zich meebrengt.”

 

  • Aangroei anderstaligen jonger dan 5 jaar 

Voor de aangroei aan anderstaligen jonger dan 5 jaar tijdens het schooljaar is momenteel geen omkadering voorzien zoals dat wel het geval is voor de groep oudere kinderen in het kader van het onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN). Daarnaast worden de werkingsmiddelen van scholen bepaald op basis van de schoolpopulatie op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar. De stijging van het aantal leerlingen met een thuistaal verschillend van de onderwijstaal vertaalt zich pas met vertraging in extra ondersteuning voor de scholen.

Daarom krijgen scholen nu tijdelijk, voor het schooljaar 2015-2016, recht op een extra financiële ondersteuning van 950 euro voor  de aangroei van anderstalige kleuters jonger dan vijf jaar die de school op 1 februari 2016 telt. Die middelen moeten worden ingezet voor initiatie in en versterking van de kennis van het Nederlands en zal 3.200 kleuters ten goede komen: 600 kleuters van vluchtelingen en 2600 kleuters met een thuistaal verschillend van het Nederlands.

Voor leerlingen die instromen tussen 1 februari en 1 juni, zijn deze extra middelen niet voorzien. Wel zal op 1 juni 2016 een hertelling plaats vinden, op basis waarvan al op 2 september 2016 extra lestijden kunnen worden toegekend.

 

  • Onthaalonderwijs secundair 

De huidige organisatie en financiering van het onthaalonderwijs laat secundaire scholen al toe flexibel in te spelen op snel wijzigende situaties. Zo wordt de extra omkadering van het onthaalonderwijs doorheen het schooljaar aangepast bij stijging (of daling) van het aantal anderstalige nieuwkomers, en kan het aanbod onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers binnen een scholengemeenschap waar het al wordt ingericht, zonder overheidsgoedkeuring worden uitgebreid.

Door de verwachte toename van het aantal  anderstalige nieuwkomers moet echter - waar nodig en flexibel - meer capaciteit worden voorzien. Scholengemeenschappen die nog geen onthaalonderwijs inrichten, maar de stap willen zetten, kunnen dit vandaag enkel door een aanvraag in te dienen voor het volgende schooljaar. Daarom wordt de programmatieregeling vanaf 1 november 2015 versoepeld tot de Vlaamse Regering van oordeel is dat de vluchtelingencrisis stabiliseert of afneemt. Tot dan worden bijkomende programmaties doorheen het volledige schooljaar mogelijk.

Thema's: