Landbouw & Visserij

maandag 27 januari 2014
 - 

Vlaamse melkquotawetgeving neemt laatste stap in vereenvoudiging

De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters, een laatste vereenvoudiging van de melkquotumreglementering voor het laatste tijdvak goedgekeurd. Deze nieuwe regeling zal van start gaan op 1 april 2014.

In 2007 ontwikkelde minister-president Kris Peeters, met het oog op de afschaffing van de melkquota, een stappenplan om de zuivelsector voor te bereiden op een quotumvrij tijdperk. Vandaag werden een aantal fundamentele vereenvoudigingen goedgekeurd en werd de laatste stap van dit vooropgestelde stappenplan uitgevoerd.

Voor het laatste tijdvak blijven uiteraard alle mechanismen voor de potentiële berekening van de Europese superheffing bestaan, maar de rest van de wetgeving wijzigt ingrijpend. Zo houdt het quotumfonds op te bestaan en vervallen hierbij alle bijhorende verplichtingen, zoals de verplichting waarbij 40% van het quotum moest verkocht worden via het fonds in geval van tal van overdrachten.

Daarnaast vervallen de regels rond grondgebondenheid, de 30km zone en de bedrijfsplafonds. Quotummobiliteit blijft in het laatste tijdvak uiteraard mogelijk. Kortom, quotumtransferten worden minder gereguleerd en bedrijven kunnen volledig rationaliseren in aanloop naar 1 april 2015.

“Het stappenplan Melkveehouderij is een voorbeeld van duidelijkheid in beleid en heeft geleid tot aanpassingen die zowel economisch, milieukundig als sociaal een positieve invloed hebben gehad op de melkveesector. Deze laatste stap betekent een aanzienlijke vereenvoudiging, zodat bedrijven met zo min mogelijk aantal beperkingen in de wetgeving de overstap kunnen maken naar het quotumvrij tijdperk. Uiteraard blijven de Europese regels rond berekening van eventuele superheffing wel van kracht tot 31 maart 2015”, aldus minister-president Kris Peeters.