Landbouw & Visserij

vrijdag 20 december 2013
 - 

Vlaamse regering keurt nieuw besluit goed inzake ondersteuning zorgboerderijen

Vandaag, vrijdag 20 december, keurde de Vlaamse regering het besluit goed tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderij-activiteiten. Deze beslissing kwam tot stand door het engagement en de samenwerking van drie betrokken ministers: minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, minister Jo Vandeurzen, tevens bevoegd voor de bijstand aan personen en gezondheidsbeleid, en minister Pascal Smet, bevoegd voor onderwijs. Deze samenwerking leidt tot een kwaliteitsvolle en succesvolle formule van zorgboerderijen in Vlaanderen.

Het nieuwe besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2014 en vervangt het besluit zorgboerderijen van 14 oktober 2005. De vernieuwde regelgeving is nodig om vanaf 1 januari 2014 de werking via het e-loket mogelijk te maken. De regelgeving is eveneens beperkt aangepast op basis van 7 jaar ervaring.

Via het e-loket worden zorgboerderij-overeenkomsten afgesloten tussen de landbouwer en de welzijnsvoorziening of het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Land- en tuinbouwers ontvangen een subsidie van 20 euro per aaneensluitende periode van 3 uur voor de opvang van zorgvragers op hun bedrijf. Het maximum subsidiebedrag per dag bedraagt 40 euro. Door dit nieuwe besluit wordt het subsidiebedrag voor groepsopvang gelijkgesteld met het bedrag voor individuele opvang. In het nieuwe besluit wordt aan land- of tuinbouwers ook de kans geboden om de zorgboerderijactiviteiten op hun bedrijf te delegeren aan een derde. 

Met deze beslissing zorgen we ervoor dat er een formule gecreëerd is om zorgboerderijen in Vlaanderen kwaliteitsvol en succesvol te laten groeien en uitbreiden,” aldus minister-president Peeters.

Zorgboerderijen kenden een sterke groei

Toen de Vlaamse regering in 2005 de subsidieregelgeving zorgboerderijen opstartte, waren er een 50-tal pionier-zorgboerderijen actief in Vlaanderen. De subsidieregelgeving zorgboerderijen bood naast een financiële ondersteuning ook een kader voor zorgboerderijactiviteiten op professionele land- en tuinbouwbedrijven.

Vanaf  2005 nam het aantal zorgboerderijen in Vlaanderen jaarlijks toe. Tot en met 2013 waren er 667 land- of tuinbouwbedrijven die al een ‘subsidie zorgboerderijen’ ontvingen. Sinds 2005 zijn er niet minder dan 4885 zorgboerderij- overeenkomsten afgesloten. Het totale subsidiebedrag bedroeg voor 2012  1.299.000 euro.  Voor 2013 dit ongeveer hetzelfde bedrag zijn.

“In 7 jaar tijd zijn de zorgboerderijen van enkele pioniers uitgegroeid naar een groot netwerk van niet minder dan 1224 actieve zorgboerderij overeenkomsten  op 405 land- en tuinbouwbedrijven. Dit toont de gedrevenheid van onze Vlaamse landbouwsector om ook hun steentje bij te dragen aan de welzijnszorg” aldus minister-president Kris Peeters.

Subsidie door samenwerking met een welzijnsvoorziening of het CLB

De subsidie kan worden verleend aan een land- of tuinbouwer die in samenwerking met een voorziening op zijn bedrijf een zorgboerderijactiviteit aanbiedt. De voorziening kan zowel een Vlaams erkende welzijnsvoorziening zijn, als een centrum voor leerlingenbegeleiding. Deze voorziening garandeert de kwaliteit van de zorgboerderijactiviteiten en ziet erop toe dat deze aangepast zijn aan de behoeften en mogelijkheden van de zorgvrager.

"De zorgboerderij past perfect in het idee van een inclusieve samenleving. Ouderen, personen met een handicap of jongeren uit de jeugdhulp kunnen er terecht. Zo voorkomt men dat ze in een sociaal isolement raken en blijven ze deel uitmaken van de samenleving”, aldus minister Vandeurzen.

“Even meedraaien op een zorgboerderij kan leerlingen de nodige rust bieden om zich te herpakken op school. De negatieve spiraal kan doorbroken worden en het vertrouwen hersteld,” aldus minister Smet.

E-loket

Vanaf 1 januari 2014 verloopt de subsidiemaatregel zorgboerderijen uitsluitend via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Deze digitale werking is gebruiksvriendelijker voor zowel de landbouwer als de welzijnsvoorziening of het CLB. Het e-loket biedt ook mogelijkheden voor een efficiëntere dossieropvolging en vermindert de kansen op fouten en vergetelheden.

De manier van werken blijft hetzelfde in het e-loket : aanmelding van de land- of tuinbouwer voor een ‘subsidie zorgboerderijen’, indienen van de zorgboerderijovereenkomst, en registratie van de aanwezigheden.

De zorgboerderijovereenkomst wordt via het e-loket enkel afgesloten tussen landbouwer en de voorziening. Dit besluit neemt de belangen en het vrijwillig engagement van de zorgvrager heel bewust mee op. Indien gewenst kunnen in het e-loket documenten opgeladen worden, die de zorgvrager betrekken bij de zorgboerderijovereenkomst of de zorgboerderijactiviteit. 

Lopende overeenkomsten worden op het e-loket beschikbaar vanaf 1 januari 2014, op voorwaarde dat de betrokken voorziening geregistreerd is op het e-loket. De registratieformulieren voor de voorzieningen worden begin november aan de voorzieningen verstuurd.

Door het mogelijk te maken om zorgboerderij-overeenkomsten af te sluiten via het e-loket, wordt de administratie voor de landbouwer vergemakkelijkt zodat deze meer tijd heeft voor wat echt telt, namelijk de zorgactiviteiten. 

Behoud van de doelgroep: professionele land- en tuinbouwbedrijven

Op voorstel van de 3 bevoegde ministers heeft de Vlaamse regering  nadere voorwaarden bepaald voor land- en tuinbouwers. De vergoeding die land- en tuinbouwers met deze subsidie ontvangen, is een vergoeding voor de inkomstenderving. Er wordt met deze subsidie geen zorgaspect vergoed. Vermits het volledige subsidiebedrag afkomstig is van de landbouwbegroting, blijft de focus liggen op professionele land- en tuinbouwbedrijven. Land- of tuinbouwbedrijven hebben tot 31 december 2014 de tijd om te voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Vanaf 2015 wordt – wanneer een land- of tuinbouwbedrijf niet meer voldoet aan de voorwaarden – een uitfaseringsperiode van 3 maanden voorzien voor de zorgboerderijactiviteiten. Zo kan de zorgboerderij-activiteit afgerond worden, met respect voor de zorgvrager.