Mobiliteit & Openbare Werken

vrijdag 28 maart 2014
 - 

Voorkeursbieder voor bouw en exploitatie systeem kilometerheffing voor vrachtwagens aangeduid

De drie Gewestregeringen duiden een voorkeursbieder aan voor de bouw en exploitatie van het systeem voor kilometerheffing voor vrachtwagens


Aanduiding van de voorkeursbieder

In de zomer van 2013 selecteerden de drie Gewesten vijf consortia die konden meedingen naar het contract voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating van het kilometerheffingssysteem voor vrachtwagens. Dit gebeurde na een competitieve selectieprocedure.

Na een grondige evaluatieprocedure, conform de wetten op de overheidsopdrachten en het bestek, zijn de drie Gewesten met hun samenvoegingspartner, Sofico, tot een eensluidende beslissing gekomen inzake de aanduiding van de voorkeursbieder. Volgens de wettelijke voorschriften is de Aanbestedende Overheid verplicht een wettelijke standstill-periode in acht te nemen, zodat hieromtrent thans geen verdere mededeling gebeurt.

Na deze wettelijke voorgeschreven standstill-periode van 15 kalenderdagen, zal de contractonderhandeling met de voorkeursbieder starten. Deze timing maakt het mogelijk om, volledig volgens planning, de kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 2016 te operationaliseren.

Samenwerkingsakkoord

De Vlaamse, Waalse en Brusselse regering hadden reeds hun principiële goedkeuring gegeven aan een uitgebreid samenwerkingsakkoord, dat de basis zal vormen voor de geplande invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens. Het samenwerkingsakkoord is deze week ook door de drie gewestparlementen decretaal bekrachtigd. Het samenwerkingsakkoord kan nu ook worden geïmplementeerd.

Het samenwerkingsakkoord schept een permanent kader voor de operationele samenwerking tussen de Gewesten wat wegbeprijzing betreft. Het bevat ook een regeling voor de manier waarop de opbrengsten uit de kilometerheffing en de kosten voor het systeem verdeeld zullen worden. Kosten en opbrengsten zullen worden verdeeld op basis van de verhouding van de in elk Gewest aantal afgelegde kilometers.

Het samenwerkingsakkoord richt ook een intergewestelijke vereniging Viapass op. Viapass zal voor rekening van de Gewesten en Sofico de controle en het toezicht uitoefenen op de prestaties van de dienstenleverancier. De dienstenleverancier zal instaan voor de bouw, het onderhoud en de exploitatie van het wegbeprijzingssysteem voor vrachtwagens. Door bundeling van hun krachten kunnen de drie Gewesten op efficiënte wijze deze belangrijke taak uitvoeren.

Constructieve samenwerking

De gezamenlijke werkzaamheden van de drie Gewesten en Sofico op de vele aspecten, die dienden en dienen bekeken te worden, zijn steeds in een positieve sfeer van samenwerking verlopen en zetten zich thans ook om in duidelijke concrete resultaten, waarbij de vooropgestelde planning effectief wordt gehaald. De drie Gewesten zijn dan ook verheugd dat alle geplande beslissingen voor dit ambitieuze intergewestelijk project nu daadwerkelijk voor het einde van de legislatuur zijn genomen.

De invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens in 2016 zal leiden tot een efficiënter en duurzamer transport- en mobiliteitssysteem. Bovendien zal het ook een eerlijker systeem zijn omdat alle vrachtwagens nu op een billijke manier zullen bijdragen tot de kosten voor aanleg en onderhoud van onze wegen. Het is immers zo dat 60% van de afgelegde voertuigkilometers op onze snelwegen toe te schrijven is aan buitenlandse transporteurs.

Alle nieuwsberichten over het project, en eventuele bijhorende documentatie, zal u in de komende maanden kunnen vinden op www.viapass.be.