Landbouw & Visserij

woensdag 26 april 2017
 - 

Waar mogen bosontginningsbedrijven zich vestigen?

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege over de vestiging van bosontginnningsbedrijven in agrarisch gebied of op lokale of regionale bedrijfsterreinen.

“Agrarische gebieden zoals omschreven in de gewestplannen, zijn gebieden die bestemd zijn voor landbouw in de meest ruime zin. Zelfs met een heel soepele interpretatie kun je moeilijk volhouden dat het verwerken van hout tot houtsnippers onder het begrip landbouwactiviteit valt. Het is dus duidelijk een zonevreemde activiteit,” antwoordde de minister.

Wat betekent dat concreet? Het besluit over de toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen geeft mogelijkheden voor opslag, maar niet voor verwerking van materiaal in bestaande gebouwen. Het verwerken van hout is een vorm van industriële of ambachtelijke productie die perfect thuishoort in een industriegebied of in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of kmo’s.

Afhankelijk van de aard van de activiteit en de draagkracht van de omgeving zal geval per geval een inschatting moeten worden gemaakt van de eventuele inplanting op een terrein. Doorslaggevende criteria zijn onder andere de impact op geluid en mobiliteit die zo’n verweving al of niet mogelijk maken. Veelal zullen de ruimtelijke uitvoeringsplannen van lokale besturen of andere instanties, bepalen of die activiteiten er al of niet kunnen plaatsvinden.

“Hopelijk verschaft dit antwoord  meer duidelijkheid voor gemeente- en provinciebesturen,” besluit De Meyer, “want deze lokale besturen hebben wel belangrijke interpretatiemogelijkheden.”

Via onderstaande link vindt u het volledige verslag van mijn vraag om uitleg:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1128555/verslag/1129307