Landbouw & Visserij

vrijdag 07 oktober 2016
 - 

Wanneer wordt de vleesveesector weer rendabel ?

“VLAM heeft in heel nauw overleg met de hele keten, die vertegenwoordigd is binnen de VLAM-sectorwerkgroep rundvee, de Belbeef-campagne opgestart. Deze campagne wordt gezamenlijk met de Waalse tegenhanger van VLAM gevoerd. Deze Belbeef-campagne loopt op dit moment volop. In 2017 en 2018 wordt de promotie voortgezet. Met de slogan ‘Belbeef, gegarandeerd goed gesoigneerd’ worden drie pijlers benadrukt: gecontroleerde kwaliteit – voedselveiligheid –, dier en welzijn, en ‘van bij ons’ – de lokale herkomst. Naast de Belbeef-campagne participeert de sectorgroep runderen ook nog in de overkoepelende imagocampagne ‘Vlees van bij ons’.

De samenwerking in de rundvleesketen verloopt vrij vlot. Op korte termijn zal een technische werkgroep worden geïnstalleerd ter optimalisatie van de visibiliteit van het Belbeef-label in de verkooppunten van de retailers. Daar liggen nog mogelijkheden.

Wat de export betreft, houdt VLAM mondiaal de vinger aan de pols en als er zich opportuniteiten voordoen, wordt daar zeker op ingespeeld. De mogelijkheden in Afrika zijn recent onderzocht en worden verder opgevolgd. Daarnaast worden ook in Zuidoost-Azië (Filippijnen, Vietnam, Zuid-Korea) en China activiteiten georganiseerd waar de rundvleesexporteurs kunnen op aansluiten.

Op basis van de informatie waar mijn diensten over beschikken, hebben alle slachthuizen intussen stappen genomen om de zogenaamde black box te installeren. Het informaticatechnisch programmeren loopt soms wat moeizamer dan verhoopt omdat de slachthuizen daarvoor zelf ook afhankelijk zijn van een derde partij. Kinderziektes kunnen nu eenmaal optreden bij de installatie.

Op dit moment worden er, zeker als er wat kinderziekten zijn, nog niet meteen processen-verbaal opgemaakt, maar er worden uiteraard wel verwittigingen uitgestuurd.

Als de administraties vaststellen dat er na een verwittiging onvoldoende actie wordt ondernomen, zal er uiteraard worden overgegaan tot verbalisering van het slachthuis in kwestie. Dat is de bedoeling. Als het echt om technische mankementen gaat, is het logisch dat men nog even de tijd geeft om dat op te lossen,” antwoordde minister voor Landbouw Joke Schauvliege in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer over de rentabiliteit in de vleesveesector.

De Meyer vroeg speciale aandacht voor het feit dat de winst in de vleesveesector niet terecht komt bij de producenten maar vaak ergens anders in de keten. Tevens pleitte hij voor een degelijke opvolging van de problematiek van de black box zodat de kinderziekten zo vlug mogelijk opgelost zijn.

Het volledige verslag van mijn vraag om uitleg vindt u via onderstaande link:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1076312/verslag/1081935