Onderwijs

zaterdag 23 juni 2012
 - 

Wat goed is versterken, waar we falen verbeteren

Onderwijs gaat over kinderen, en dus over de toekomst.  Geen wonder dat velen hun mening geven over de hervormingen van het secundair onderwijs.   We staan niet verder dan een aankondiging, maar het debat woedt volop. 

Verder evolueren naar een secundair onderwijs van de 21ste eeuw houdt in dat de sterke punten overeind blijven, en dat op zwakke punten wordt versterkt.  Een aanpassing van vakken en structuren alleen, zal een maat voor niets blijken. 

 

CD&V schuift 5 punten naar voor:

  1. Alle leerlingen verdienen een goede algemene vorming.  Het Engelse empowerment dekt hier de lading: kinderen laten uitgroeien tot jonge volwassen die zelf beslissen, inschattingen maken, genieten en hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Deze doelstelling staat centraal.

    Een degelijke algemene vorming betekent allerminst dat alle kinderen hetzelfde leertraject doorlopen.

    Goed zijn voor de sterken en sterk voor de zwakken betekent leerlingen een brede vorming bieden die rekening houdt met hun verschillen. Kinderen die gemakkelijk theoretisch leren, moeten uitgedaagd worden. Kinderen die gemakkelijker ervaringsgericht leren, moeten een algemene brede vorming via een andere leerwijze kunnen verwerven.   We willen leerlingen in een eerste graad kennis laten maken met alle studiedomeinen waarvoor ze later kunnen kiezen. Wij willen op twaalf jaar geen definitieve beroepskeuze.

  2. Het secundair onderwijs moet jongeren  voorbereiden op de arbeidsmarkt. Voor de ene is dat na het hoger onderwijs, voor de andere onmiddellijk.  Vandaag heeft het secundair onderwijs zeer veel studierichtingen. Dat kost veel. Voor de arbeidsmarkt moet dit aanbod niet zo ruim zijn.  Des te specifieker de opleiding, des te kwetsbaarder de positie op een snel evoluerende arbeidsmarkt.

  3. Alle kinderen moeten de beste onderwijskansen krijgen.  Deze doelstelling halen we nog niet.  Daarom moeten we evolueren naar sterke schoolteams die we meer en betere kansen bieden om zich te professionaliseren. Differentiatie moet een hefboom zijn om sociale segregatie tegen te gaan en voldoende uitdaging te bieden aan sterke leerlingen.  Wij willen scholengemeenschappen uitdagen om werk te maken van een doorgedreven professionaliseringsbeleid.

  4. De ongekwalificeerde uitstroom stijgt. De schoolloopbaanbegeleiding van leerlingen schiet tekort. Daarom willen wij dat scholen en CLB’s veel meer werk maken van die begeleiding. Een individuele schoolloopbaanbegeleiding start best in de kleuterklas. Verder willen wij ondoordachte studiekeuzen onmogelijk maken. Met een sterke individuele schoolloopbaanbegeleiding voorkomen we  zittenblijven en de waterval. Deze aanpak maakt het debat over A-B-C-attesten overbodig.

  5. De nieuwe secundaire school bouwt verder op de basisschool. Vaak start daar al de eerste leerervaring die leidt tot demotivatie. Daarom willen wij reeds in de derde graad basisonderwijs een gedifferentieerd aanbod realiseren. Van in het begin moet er aandacht zijn voor leerlingen die moeilijk leren of te weinig uitdaging krijgen. Een goed beleid rond leerlingbegeleiding kan daar garant voor staan. Dit betekent dat onderwijs meer het welbevinden, de emotionele basis en de betrokkenheid van leerlingen in kaart moet kunnen brengen. Terug leerplezier versterkt hun toekomst.

 

Een hervormingsvoorstel dat hieraan niet voldoet, kan niet op CD&V-steun rekenen.

 

Kathleen Helsen                                                       Wouter Beke

Vlaams Volksvertegenwoordiger                              Algemeen Voorzitter

 

 

Meer info zie www.cdenv.be/hervormingsecundaironderwijs

 

Thema's: