Welzijn & Gezondheid

maandag 04 mei 2015
 - 

Week van de kraamzorg - Inkorten ziekenhuisverblijf na bevalling? Thuisondersteuning moet gegarandeerd worden

Vrouwen die pas bevallen zijn, kunnen kraamzorg aanvragen. Deze vorm van gezinszorg helpt kersverse mama’s en papa’s om te wennen aan de nieuwe situatie. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, blijkt dat het aantal gezinnen dat beroep doet op kraamzorg stijgt. Schryvers doet dan ook een oproep om de situatie goed op te volgen en daadwerkelijk in voldoende aanbod te blijven voorzien. Zeker nu blijkt dat de federale regering ziekenhuizen ertoe wil aanzetten pas bevallen vrouwen sneller huiswaarts te sturen. Want zeker wanneer er postpartumcomplicaties optreden, is een goede opvolging van zowel moeder als kind enorm belangrijk. Katrien Schryvers: “Ik ga ervan uit dat de minister van volksgezondheid afstemt met Vlaanderen zodat de zorg voor pas bevallen moeders wordt gegarandeerd.” 

Vrouwen die pas bevallen zijn, kunnen – eens ze het ziekenhuis verlaten - beroep doen op een vroedvrouw die aan huis komt of ze kunnen kraamzorg vragen. Kraamzorg is een vorm van gezinshulp die vrouwen en hun gezin helpt te wennen aan de nieuwe situatie door een handje toe te steken bij de zorg voor de pasgeborene of door lichte huishoudelijke taken over te nemen. Wie bevallen is, heeft recht op kraamzorg tot 8 weken na de geboorte van het kind. Veel ziekenfondsen betalen een aantal uren (vaak is dat 30 uur) kraamzorg terug. 

In 2013 waren er op een totaal van 102.623 dossiers gezinszorg 9.713 dossiers (9,46%) waarin deze zorg werd geboden aan een gezin met een pasgeboren kind. Op 65.484 bevallingen is dat 14,8%. Voor het eerste semester van 2014 ging het om 5.807 dossiers. Als de cijfers voor de tweede helft van 2014 in dezelfde lijn liggen, komt het totaal voor dat jaar op bijna 12.000 dossiers. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in 2013.

Het gemiddeld aantal uren gezinszorg per dossier kraamzorg bedroeg in 2013 34,53 uur. In het eerste semester van 2014 lag het gemiddelde op 31,93 uren per gezin. In 84 dossiers uit 2013 werd tussen 75 en 80 uur kraamzorg verleend. In ongeveer 4,6% van de dossiers (453 op 9.713) werd meer dan 80 uur kraamzorg geboden. In het eerste semester van 2014 werd in 260 dossiers meer dan 80 uur gezinszorg geboden. 

In antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers stelt Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen, dat de federale beslissing om vanaf 2016 de verblijfsduur in het ziekenhuis met een halve dag in te korten de vraag naar kraamzorg kan doen stijgen. “In dat geval is het belangrijk om in voldoende aanbod te blijven voorzien,” vindt Schryvers. Zij doet dan ook een oproep naar de minister om af te stemmen met zijn federale collega verantwoordelijk voor volksgezondheid, en de evolutie nauwgezet op te volgen. 10% van de jonge moeders krijgt na de bevalling immers in meer of minder mate een postpartum depressie. “Zeker in dergelijke gevallen, is een goede opvolging van zowel moeder als kind van groot belang,” benadrukt zij.