Jongeren

Jongeren sterker maken

Jeugd-, sport- en natuurverenigingen zijn plaatsen waar jongeren zich engageren, verantwoordelijkheid opnemen en zichzelf ontplooien. Zij bouwen van onder naar boven aan een Vlaanderen met meer gemeenschapszin, solidariteit en wederzijds respect. Ze maken jongeren ook “sterker”.
Dat sociaal kapitaal werkt bezielend en brengt ook andere mensen in beweging. Al die inzet verdient alle mogelijke steun en respect van de overheid. Te beginnen met een behoorlijk statuut voor de vrijwilligers in al die organisaties.

Respect voor generatie-Y

Generatie Einstein, Google-generatie, Generatie Y, … termen in overvloed voor de jongeren van vandaag. Ze voelen zich thuis op het internet, spreken vloeiend sms-taal en netwerken via Facebook of Netlog. Maar net zo goed zetten ze zich met vrienden in voor een concreet project en dromen ze van een eigen gezin.
Die jongeren willen ruimte voor zichzelf: skate-infrastructuur, een basketbalterrein, een zwembad of een sportveld dat ze zelf helpen onderhouden. CD&V haalt alles uit de kast om samenhorigheid en eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen.
Respect voor onze jongeren betekent ook: rekeningen en begrotingen opmaken die komende generaties niet belasten.

woensdag 11 januari 2017 - Katrien Schryvers
Schoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zijn ontoelaatbaar. Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers uitte het voltallige parlement haar bezorgdheid over de gevolgen die dergelijke wedstrijden kunnen hebben op het fysieke en psychische welbevinden van zowel deelnemers, hun omgeving als toeschouwers, en vragen zij een formeel verbod.
woensdag 28 maart 2012 - Jef Van den Bergh
Jef Van den Bergh reageert afwijzend op de kritiek van Federdrive in de De Morgen als zou de huidige rijopleiding levensgevaarlijk zijn. Wel is een hervorming van de rijopleiding noodzakelijk.
woensdag 06 maart 2013 - Jo Vandeurzen
De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt tegen 2014 grondig bijgestuurd. Dit vloeit voort uit het decreet Integrale Jeugdhulp dat de Vlaamse Regering op 1 maart goedkeurde. Het decreet is een gezamenlijk initiatief van minister van Welzijn Jo Vandeurzen met minister Pascal Smet. Wanneer het decreet in werking treedt, verandert er heel wat in het jeugdhulplandschap. Zo worden de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg en de bemiddelingscommissies geïntegreerd en gaat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en een intersectorale toegangspoort van start. Uitgangspunt is dat elke jongere die een hulpvraag heeft, zo snel mogelijk en op een éénduidige manier passende hulp moet krijgen
dinsdag 19 november 2013 -
Tijdens het Innestocongres (15-17 november 2013) in Centerparcs de Vossemeren in Lommel stemden de CD&V-leden over meer dan 200 amendementen op de ontwerp congrestekst. Tijdens de plenaire zitting op zaterdag, werd de uiteindelijke congres tekst unaniem goedgekeurd door de 2000 aanwezige leden.
woensdag 06 mei 2015 - Jos De Meyer
De doelstellingen van de startbaanprojecten worden bereikt, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams Parlemenslid Jos De Meyer. in 2013 en 2014 werd op het Vlaamse onderwijsbudget 5.743.000 euro ingeschreven voor startbanen. Daarnaast was telkens ook een enveloppe met middelen voorzien bij de RVA. In 2014 werden die middelen na de zesde staatshervorming een Vlaamse verantwoordeljkheid. In dat jaar werd 30,7 miljoen euro begroot voor globale projecten rond startbanen.
donderdag 19 november 2015 - Katrien Schryvers
Morgen eindigt de Week van de Pleegzorg. Sinds in 2014 het nieuwe decreet pleegzorg – een parlementair initiatief van Katrien Schryvers – in werking trad, kende de pleegzorgsector een aantal grondige hervormingen. Zo werden de diensten voor pleegzorg provinciaal georganiseerd en werd pleegzorg de eerste te overwegen hulpverleningsvorm bij uithuisplaatsing van kinderen. Voor de ondersteuning van pleegouders voerde het decreet ook de automatische toekenning in van het laagste tarief kinderopvang en een school- en studietoelage na een verblijf van 1 jaar in een pleeggezin in. Naast dit decreet blijven er ook met betrekking tot pleegzorg nog andere beleidsbeslissingen nodig. Zo ligt er een wetsvoorstel van CD&V ter bespreking in de Kamer met betrekking tot het statuut van de pleegouders en een voorstel om het pleegzorgverlof voor werknemers uit te breiden.
dinsdag 05 juli 2011 - Katrien Schryvers
In navolging van het werk van de commissie ad hoc Jeugdzorg, diende volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers met een aantal collega’s dan ook een motie van aanbeveling in.
vrijdag 13 juli 2012 - Jef Van den Bergh
Jef Van den Bergh wil de prijs van doorverkooptickets beperken tot 10% extra.
woensdag 15 mei 2013 - Katrien Schryvers
Het jaarverslag Jongerenwelzijn legt een aantal knelpunten ondubbelzinnig bloot. De voornaamste vaststelling is de blijvende stijging van het aantal jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Specifiek de toename van het aandeel kinderen en jongeren onder de 15 jaar, is verontrustend. Bijna één op drie kinderen in de jeugdzorg is jonger dan 10 jaar. Er is ook goed nieuws. Het aandeel jongeren die in de BJZ terecht kwamen omwille van een als misdrijf omschreven feit, daalde voor het tweede jaar op rij: van 3.615 in 2010 tot 2.759 in 2012. Maar dat neemt niet weg dat 23.833 van de 26.486 minderjarigen die vorig jaar in de bijzondere jeugdzorg werden geteld, er terecht kwamen vanuit een problematische opvoedingssituatie.
dinsdag 11 maart 2014 - Benjamin Dalle
Bijna de helft van alle Brusselse CD&V-kandidaten bij de verkiezingen van 25 mei 2014 zit in de leeftijdsgroep 18-35. Daarmee zijn de Brusselse CD&V-lijsten de jongste van allemaal.