Jongeren

Jongeren sterker maken

Jeugd-, sport- en natuurverenigingen zijn plaatsen waar jongeren zich engageren, verantwoordelijkheid opnemen en zichzelf ontplooien. Zij bouwen van onder naar boven aan een Vlaanderen met meer gemeenschapszin, solidariteit en wederzijds respect. Ze maken jongeren ook “sterker”.
Dat sociaal kapitaal werkt bezielend en brengt ook andere mensen in beweging. Al die inzet verdient alle mogelijke steun en respect van de overheid. Te beginnen met een behoorlijk statuut voor de vrijwilligers in al die organisaties.

Respect voor generatie-Y

Generatie Einstein, Google-generatie, Generatie Y, … termen in overvloed voor de jongeren van vandaag. Ze voelen zich thuis op het internet, spreken vloeiend sms-taal en netwerken via Facebook of Netlog. Maar net zo goed zetten ze zich met vrienden in voor een concreet project en dromen ze van een eigen gezin.
Die jongeren willen ruimte voor zichzelf: skate-infrastructuur, een basketbalterrein, een zwembad of een sportveld dat ze zelf helpen onderhouden. CD&V haalt alles uit de kast om samenhorigheid en eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen.
Respect voor onze jongeren betekent ook: rekeningen en begrotingen opmaken die komende generaties niet belasten.

donderdag 19 november 2015 - Katrien Schryvers
Morgen eindigt de Week van de Pleegzorg. Sinds in 2014 het nieuwe decreet pleegzorg – een parlementair initiatief van Katrien Schryvers – in werking trad, kende de pleegzorgsector een aantal grondige hervormingen. Zo werden de diensten voor pleegzorg provinciaal georganiseerd en werd pleegzorg de eerste te overwegen hulpverleningsvorm bij uithuisplaatsing van kinderen. Voor de ondersteuning van pleegouders voerde het decreet ook de automatische toekenning in van het laagste tarief kinderopvang en een school- en studietoelage na een verblijf van 1 jaar in een pleeggezin in. Naast dit decreet blijven er ook met betrekking tot pleegzorg nog andere beleidsbeslissingen nodig. Zo ligt er een wetsvoorstel van CD&V ter bespreking in de Kamer met betrekking tot het statuut van de pleegouders en een voorstel om het pleegzorgverlof voor werknemers uit te breiden.
donderdag 12 november 2015 - Tinne Rombouts, - Jef Van den Bergh
Afschaffing BTW-vrijstelling bedreigt jeugdhuizen
donderdag 09 juli 2015 - An Christiaens
Verschillende erkende jeugdorganisaties en jeugdhuizen in Vlaanderen worden door de fiscus op de vingers getikt omdat ze geen onroerende voorheffing betalen. Nochtans zijn lokalen van erkend jeugdwerk in Vlaanderen vrijgesteld van de heffing als ‘onderwijsinfrastructuur’. Ondanks eerdere afspraken wordt die vrijstelling plots geweigerd. Op een vraag van An Christiaens gaf de minister van jeugd aan dat hij samen met de minister van financiën snel tot een oplossing wil komen.
woensdag 08 juli 2015 - Katrien Schryvers
De Vlaamse meerderheidspartijen willen dat de organisatie van de integrale jeugdhulp wordt bijgestuurd. Daartoe leggen ze vandaag een resolutie ter stemming voor in het Vlaams Parlement. Met de resolutie vragen initiatiefnemers Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Martine Taelman (Open VLD) de Vlaamse regering werk te maken van een verbeterde organisatie en werking van de integrale jeugdhulp. “Na de hoorzittingen die recent plaatsvonden in de commissie Welzijn zijn we tot de conclusie gekomen dat er bijsturingen nodig zijn in het belang van de kinderen en jongeren”, zeggen de drie volksvertegenwoordigers. Ze pleiten onder meer voor het aanscherpen van het preventieve luik, de versterking van het aanbod, de vereenvoudiging van de toegang tot de hulpverlening, en een partnerschap met de politie.
dinsdag 23 juni 2015 - Katrien Schryvers
Naar schatting 40.000 Vlaamse jongeren tussen 10 en 24 jaar dragen mee zorg voor hun zieke moeder of vader. Deze kinderen en jongeren hebben door het opnemen van deze zorgtaak vaak minder tijd om te spelen of hun hobby’s uit te oefenen, en hebben ook vaker problemen op school. Zij gaan dan ook minder onbezorgd door het leven dan velen van hun leeftijdsgenoten. Vlaams Volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers ondervond het als kind zelf, en wil dat de specifieke situatie van jonge mantelzorgers wordt erkend. Ze schreef een resolutie met voorstellen om hen te ondersteunen.

Pagina's