Pers

vrijdag 07 april 2017 - Katrien Schryvers, Koen Van den Heuvel
Wie erft van zijn ouders kan kiezen of hij de hele nalatenschap behoudt of verwerpt ten voordele van zijn eigen kinderen. Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en Koen Van den Heuvel willen deze erfgenamen nu de mogelijkheid geven om de nalatenschap voor een gedeelte zelf te behouden en gedeeltelijk kosteloos door te schenken aan hun eigen kinderen. “Op die manier willen we de druk op de oorspronkelijke erfgenamen doen afnemen, en tegelijkertijd meer mogelijkheden creëren voor jongere generaties om hun eigen woning te verwerven of renoveren,” aldus Schryvers en Van den Heuvel.
zondag 02 april 2017 - Lode Ceyssens
Met een nieuwe rijopleiding, en een rijexamen dat daarop aansluit, wil Vlaanderen jongeren klaarstomen om verantwoord deel te kunnen nemen aan het verkeer en het aantal verkeersongevallen waarbij jonge bestuurders betrokken zijn terugdringen. Maar een goede rijopleiding staat of valt natuurlijk met een goede begeleider. Ook zij moeten goed worden gevormd. In eerste instantie werd eraan gedacht om die begeleidersopleiding alleen nog over te laten aan de rijscholen. Maar Vlaams volksvertegenwoordiger Lode Ceyssens vroeg en verkreeg ook erkenning voor de verenigingen (Gezinsbond, KWB …) die al jaren een dergelijke opleiding organiseren voor ouders die hun kinderen zelf willen leren rijden: “Die mensen leveren al jaren goed werk, en dat willen we zo houden. Spreekt voor zich dat ze aan dezelfde kwaliteitsnormen zullen moeten voldoen als de professionele instructeurs. Het kan geen optie zijn om in te boeten aan verkeersveiligheid.”
donderdag 30 maart 2017 - Koen Van den Heuvel
De Raad van State schorst de milieuvergunning van UPlace.
vrijdag 24 maart 2017 - An Christiaens
Op zondag 26 maart wordt de aftrap van het nieuwe motorseizoen gegeven met de ‘Dag van de Motorrijder’. Traditioneel ook het moment waarop steeds meer motorrijders zich in het verkeer begeven.
vrijdag 17 maart 2017 - An Christiaens
Ten gevolge van een Europese Richtlijn, schafte de Vlaamse Regering de vestigingsvoorwaarden vandaag af.
De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de voorstellen van intendant Alexander D’hooghe: de 3de Scheldekruising komt er met een radicale splitsing van het doorgaand verkeer langs het Radicaal Haventracé, en het lokale verkeer via de Oosterweelverbinding om sluipverkeer te voorkomen. Voor CD&V, bij monde van Vlaams volksvertegenwoordigers Koen Van den Heuvel, Dirk de Kort en Caroline Bastiaens, is dit een monumentaal akkoord. Dankzij de intendant ligt er eindelijk een maatschappelijk gedragen oplossing die mobiliteit en leefbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbindt. De uitdaging ligt nu in het versterken van het participatiemodel en het sterker inzetten op een modal shift die 50% van het verkeer rond Antwerpen moet leiden naar de fiets, het openbaar vervoer, de binnenvaart, …
maandag 13 maart 2017 - An Christiaens
Tijdelijke leegstand komt vaak voor op de woningmarkt. De periode in afwachting van de verkoop, betrekking of renovatie van een pand, of de langdurige afwezigheid van de bewoners maakt woningen kwetsbaar. Leegstaande woningen zijn een aantrekkelijk toevluchtsoord voor vandalen of krakers. In Gent bijvoorbeeld werd een woning van een koppel tijdens hun verblijf in het buitenland ongewenst bezet. Wie zijn pand tegen dergelijke situaties wil beschermen kan dit nu al door te kiezen voor tijdelijke bewoning via leegstandbeheerders. Maar het ontbreekt aan een wettelijk kader dat de huurder en de verhuurder beschermd. Nochtans kan dit in combinatie met een verbod op kraken, leegstand helpen bestrijden en tegelijk de rechtszekerheid en woonkwaliteit voor wie een pand onder dergelijke voorwaarden bewoont versterken. Deze regeling is een win-win-win voor de eigenaar, de huurder en de lokale gemeenschap. CD&V vraagt om dit beleidskader uit te werken.
donderdag 09 maart 2017 - Katrien Schryvers
Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en An Christiaens stellen voor bij het overlijden van een huurder die een huurovereenkomst heeft met een vaste termijn van drie jaar of minder, de erfgenamen een opzegmogelijkheid te geven. Nu bestaat zo’n opzegmogelijkheid niet en is men afhankelijk van de goodwill van de verhuurder om het contract vroegtijdig te verbreken. Het is één van de voorstellen in de conceptnota die beide volksvertegenwoordigers op 28 oktober 2016 indienden, en waarrond vandaag hoorzittingen plaatsvinden in de het Vlaams Parlement.
vrijdag 24 februari 2017 - Dirk de Kort
De Vlaamse Regering zet in op een modal shift om onze mobiliteit weer vlot te krijgen. Eén van de pistes die daartoe moeten leiden, is het toeleiden van vrachtvervoer naar het spoor en de waterwegen. Maar om dit mogelijk te maken, moeten er zeker op het vlak van binnenvaart nog een aantal obstakels worden geruimd, zo luidt het in het voorstel van resolutie van parlementsleden Dirk de Kort, Bert Maertens en Marino Keulen.
donderdag 23 februari 2017 - Vera Jans
Het budget voor het sociaal toerisme in Vlaanderen staat niet in verhouding tot de grootte, waarde en belang van de sector en moet dringend opgetrokken worden. Die boodschap gaf Vlaams parlementslid Vera Jans aan minister Weyts toen ze hem over de sector aan de tand voelde in de commissie Toerisme van het Vlaams parlement.

Pagina's

CSV