Pers

woensdag 14 december 2016 - An Christiaens
De ongevallenstatistieken van het BIVV voor de eerste 9 maanden van 2016 zijn positief. Ook voor motorrijders zijn de cijfers bemoedigend. Het aantal ongevallen met motorrijders is gedaald met 2,6%. Het aantal letselongevallen met bromfietsers daalde bijzonder sterk (-6,5%). Ook het aantal dodelijke verkeersongevallen is afgenomen. Vorig jaar vielen er in de eerste 9 maanden van het jaar 73 ongevallen te betreuren, nu zijn dat er 11 minder. Om de positieve tendens te bestendigen vraagt Vlaams Parlementslid An Christiaens bijkomende aandacht voor de motorrijder op de weg en in het beleid. Volgend jaar lanceert Vlaanderen alvast een verkeerscampagne die aandacht vraagt van autobestuurders voor motorrijders op de weg.
donderdag 08 december 2016 - Karin Brouwers
Radio is een flexibel medium, dat zichzelf sinds zijn ontstaan steeds opnieuw heeft uitgevonden. Maar het medialandschap evolueert snel. Daarom wil CD&V radio als laagdrempelige drager van cultuur en informatie toekomstgericht verankeren. Mede onder impuls van Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers keurde de commissie media van het Vlaams parlement daartoe kamerbreed een nieuw radiodecreet goed: “Een versnelde digitalisering van de landelijke radiostations, en een versterking van de positie van de lokale radio staan centraal”. De essentiële bouwstenen voor het toekomstige radiolandschap zijn leefbaarheid, duurzaamheid en kwalitatieve diversiteit.
maandag 05 december 2016 - Katrien Schryvers
Bijna een vijfde van de jongeren die vorig jaar in een gemeenschapsinstelling verbleven, kreeg te maken met isolatie. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers ontving van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.
woensdag 30 november 2016 - Ivo Belet
De Europese Commissie wil de klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2030 flink aanscherpen en legt daarom vandaag een breed pakket wetgevende en andere maatregelen voor om haar ambitieuze doelstellingen te realiseren. Tegen 2030 wil de Commissie de energie-efficiëntiedoelstellingen bindend maken en tot 30% verhogen, het aandeel hernieuwbare energie tot 27% doen toenemen en de broeikasgassen met 40% verminderen. "Eén van de meest vergaande wetgevende pakketten van de afgelopen jaren”, reageert Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), lid van de milieucommissie. "De Commissie zet in op vele fronten tegelijk om de transitie naar een schone en energiezuinige economie mogelijk te maken en dit is de enige, juiste aanpak. Er worden inspanningen gevraagd van de grote energiespelers, maar ook de consument wordt in de plannen betrokken en moet voortaan zelf gemakkelijker hernieuwbare energie kunnen produceren en verkopen."
woensdag 23 november 2016 - Tom Vandenkendelaere
De Europese Commissie stelde in juni 2016 het ‘Skills Guarantee’-programma voor. Het EP vroeg vandaag een update aan de Europese Commissie. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): “Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of zelfs enkel digitaal analfabeet zijn, zijn een vogel voor de kat op de moderne arbeidsmarkt. Met de Skills Guarantee wil Europa die mensen de kans geven hun vaardigheden bij te spijkeren. Een uitstekende zaak, want er gaat te veel talent verloren. Tegelijk mogen we niet enkel aan symptoombestrijding doen. De oorzaak is in de meeste gevallen namelijk vroegtijdig schoolverlaten. Een vlottere wisselwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs kan daar een deel van de oplossing zijn.”
woensdag 23 november 2016 - Robrecht Bothuyne
Klimaat is terecht een hot topic. Enige tijd terug stelde het Vlaams Parlement zich tot doel een omvattend akkoord te sluiten over de manier waarop Vlaanderen zijn deel kan doen om de opwarming van onze planeet te stoppen. CD&V, N-VA, Open VLD, SP.A en Groen vonden vandaag een ambitieus akkoord over de strategie, waarmee het Vlaams klimaatbeleid wordt versterkt met het oog op de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. De langverwachte resolutie vat alle klimaatuitdagingen in concrete doelstellingen, ook diegene waarover tot nog toe vaak onenigheid leek te bestaan. Vlaanderen maakt hiermee een resolute omslag, maar niet zonder oog te hebben voor het noodzakelijke draagvlak. Klimaat is immers een zaak van en voor iedereen.
woensdag 23 november 2016 - Karin Brouwers, Koen Van den Heuvel
Als Leuven volgend jaar, zoals verwacht, officieel de kaap van de 100.000 inwoners neemt, krijgt het 6,7 miljoen euro extra uit het Gemeentefonds. De meerderheidspartijen keuren vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een regeling in die zin goed.
dinsdag 22 november 2016 - Ivo Belet
“Het is met de komst van Trump almaar duidelijker dat we voor onze veiligheid niet meer automatisch zullen kunnen rekenen op de steun van de V.S. Het moment is aangebroken om werk te maken van een opgedreven coördinatie van onze defensie-inspanningen. De EU-28 geven elk jaar 195 miljard euro uit aan defensie. Als we die uitgaven beter op elkaar afstemmen, kunnen we tot 26 miljard euro besparen en dus verstandiger inzetten.” Dat zegt Europarlementslid Ivo Belet (lid van de parlementscommissie veiligheid) in een reactie op een rapport over het Europees veiligheidsbeleid dat het Europees Parlement vandaag (dinsdag) goedkeurt.
dinsdag 22 november 2016 - Tom Vandenkendelaere
Vanaf 2018 moeten belastingautoriteiten automatisch toegang hebben tot antiwitwasinlichtingen in alle EU-lidstaten. Dit voorstel van de Europese Commissie werd vandaag goedgekeurd door het Europees Parlement in Straatsburg. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), coördinator van het dossier voor de EVP-Fractie, is tevreden met het resultaat: “Deze wetswijziging geeft de lidstaten een extra wapen in de strijd tegen belastingontduiking. De belastingautoriteiten in élke lidstaat moeten voortaan automatisch toegang krijgen tot de relevante informatie die in het bezit is van de antwitwasautoriteiten."
dinsdag 22 november 2016 - Karin Brouwers
Het Brussels Gewest plant een beperking van het aantal rijstroken op de E40 vanuit Leuven van zes naar vier. Morgen ondervraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers de minister van mobiliteit over dit dossier in het Vlaams Parlement: “Als deze ingreep zonder overleg wordt doorgevoerd, maken we ons best op voor meer verkeerschaos en langere files. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.”

Pagina's

CSV