Pers

donderdag 06 oktober 2016 - Jos De Meyer
“Het is één van mijn prioriteiten om zowel de duurzaamheid van de landbouw, in al haar aspecten – zowel de economische als de sociale en ecologische pijler – als de instroom in de sector te bevorderen,” antwoordde minister voor Landbouw Joke Schauvliege op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
woensdag 05 oktober 2016 - Ivo Belet
De roamingkosten die telecomoperatoren aanrekenen voor draadloos bellen, surfen en sms’en in het buitenland verdwijnen volgend jaar definitief. Het Europees Parlement vraagt dat nu ook de kosten voor bellen en sms'en vanuit België naar andere EU-landen omlaag gaan. Onder druk van het EP licht de Europese Commissie vandaag haar standpunt toe. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): "Het verdwijnen van de roamingkosten is een grote stap vooruit voor consumenten en bedrijven; het is ook een overwinning voor het Parlement dat voet bij stuk heeft gehouden om te vermijden dat de wetgeving werd afgezwakt".
dinsdag 04 oktober 2016 - Katrien Schryvers
Afscheidsplechtigheden worden steeds persoonlijker ingevuld. Dit geldt ook voor de manier van begraven. Zo willen sommige mensen graag dat hun as wordt uitgestrooid in een natuurgebied, of in een afbreekbare urne wordt begraven in een bos. Op vandaag laat de regelgeving dit echter niet toe. Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers (CD&V), Peter Wouters (N-VA) en Marnic De Meulemeester (Open Vld) willen de gemeenten meer autonomie geven om extra mogelijkheden te creëren. Hun voorstel van decreet werd vandaag goedgekeurd in de commissie binnenlands bestuur van het Vlaams Parlement. “Op die manier zullen lokale besturen beter kunnen inspelen op de maatschappelijke vragen over het begraven en uitstrooien van stoffelijke overschotten,” klinkt het.
dinsdag 04 oktober 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement bespreekt vandaag het voorstel van EVP-Fractievoorzitter Manfred Weber om alle achttienjarigen in de Europese Unie een gratis Interrail-pass te bezorgen. Het treinticket moet alle jongeren de kans geven Europa beter te leren kennen en begrijpen. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) is enthousiast voorstander van het voorstel: “Het is een hele tijd geleden dat men nog eens dergelijk, positief voorstel deed. Zo’n gratis Interrail-ticket biedt alle jongeren, van gelijk welke achtergrond, de kans om de diversiteit van Europa te ontdekken. Na Erasmus kan dit het volgende succes-project worden dat jongeren mondiger, socialer en ruimdenkender helpt worden. Zo geven we op een concrete manier tegengas aan diegene die willen dat we ons opnieuw achter onze grenzen terugtrekken."
dinsdag 04 oktober 2016 - Valerie Taeldeman
Om in de toekomst in voldoende betaalbare en degelijke woningen te kunnen voorzien, moet Vlaanderen nieuwe woonvormen meer kansen geven. Community Land Trust (CLT)1 is daar een voorbeeld van. CLT’s realiseren woningen op gemeenschapsgrond voor mensen met een laag inkomen. “Er zijn hefbomen nodig voor de ontwikkeling van dergelijke nieuwe woonvormen en gemeenschappelijk wonen. In Gent staat een eerste CLT-nieuwbouwproject in de steigers,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman, “Vlaanderen kent CLT Gent vzw een subsidie toe van 25.000 euro. Daarmee zal de organisatie een draaiboek maken met een beschrijving van de procesmatige aanpak van een CLT-project, om toekomstige initiatiefnemers te ondersteunen.”
woensdag 28 september 2016 - Ivo Belet
Er komt een gezamenlijk en verplicht transparantieregister voor alle lobbyisten die een afspraak willen in het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie. Deze registratie voor lobbyisten en andere belanghebbende partijen wordt voortaan verplicht, volgens het principe: “geen registratie, geen afspraak”. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): “Het Europees Parlement hanteert al geruime tijd een vrijwillig transparantieregister. Het is hoog tijd om dat verplicht te maken, samen met de EU-Commissie en de Raad (lidstaten). Het verplicht registreren van alle afspraken met lobbyisten zal het Europese besluitvormingsproces uiteraard doorzichtiger maken. We hebben de plicht om belangenvermenging maximaal de kop in te drukken. Het is normaal én wenselijk dat we als beleidsmakers ons oor te luisteren leggen bij de verschillende belanghebbende partijen en experts voor we wetgevende beslissingen nemen. Wat niet normaal is, is dat deze contacten nog te veel in een grijze zone verlopen.”
maandag 26 september 2016 - Jos De Meyer
Op het vlak van de CO2-reductie en andere inspanningen ten bate van het klimaat wil de Vlaamse overheid verder het goede voorbeeld geven, stelt minister Homans van Binnenlands Bestuur in haar antwoord op de bezorgdheid en de vraag hierover van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
maandag 26 september 2016 - Jos De Meyer
Dierlijke mest blijft dierlijke mest, en ook het digestaat dat overblijft nadat bv stalmest vergist en verwerkt is, moet beschouwd worden als dierlijke mest. Dat stelt minister Schauvliege van Omgeving, natuur en landbouw in haar antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
zondag 25 september 2016 - Tom Vandenkendelaere
Minder dan een week na de aankondiging door Juncker in zijn State of the Union, komt de Commissie met het nieuwe voorstel over het afschaffen van meerkosten voor bellen en surfen in het buitenland: vanaf 15 juni worden ‘roamingkosten’ helemaal en zonder uitzondering afgeschaft. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "Eindelijk toont de Commissie wat ballen. Het eerdere voorstel om gratis roaming te beperken tot 90 dagen viel hier in het Parlement op een koude steen. Voor jongeren zijn dergelijke extra kosten op een basisrecht als bellen en surfen een relict uit de vorige eeuw. Hoe leg je aan een student op Erasmus uit dat hij of zij slechts drie maanden per academiejaar kostenloos zou mogen roamen? Gelukkig is de Commissie op haar stappen teruggekeerd. Een uitstekende beslissing.”
woensdag 21 september 2016 - Vera Jans
Ons land telt na Finland het hoogste aantal zelfdodingen binnen Europa. Met het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie stelt Vlaanderen zich tot doel het aantal zelfdodingen tegen 2020 met 20% te laten dalen ten opzichte van het jaar 2000. Een samenwerking tussen Facebook en het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding betekent een niet te onderschatten uitbreiding van het instrumentarium. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans juicht deze evolutie toe: “Sociale media zijn een belangrijke en laagdrempelige contactbron. Ik ben ervan overtuigd dat ze naast de strijd tegen zelfdoding ook een gelijkaardige rol kunnen spelen in de aanpak van cyberpesten.”

Pagina's

CSV