Economie & Financiën

Wie erft van zijn ouders kan kiezen of hij de hele nalatenschap behoudt of verwerpt ten voordele van zijn eigen kinderen. Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en Koen Van den Heuvel willen deze erfgenamen nu de mogelijkheid geven om de nalatenschap voor een gedeelte zelf te behouden en gedeeltelijk kosteloos door te schenken aan hun eigen kinderen. “Op die manier willen we de druk op de oorspronkelijke erfgenamen doen afnemen, en tegelijkertijd meer mogelijkheden creëren voor jongere generaties om hun eigen woning te verwerven of renoveren,” aldus Schryvers en Van den Heuvel.
17/03/2017 - An Christiaens
Ten gevolge van een Europese Richtlijn, schafte de Vlaamse Regering de vestigingsvoorwaarden vandaag af.
Als Leuven volgend jaar, zoals verwacht, officieel de kaap van de 100.000 inwoners neemt, krijgt het 6,7 miljoen euro extra uit het Gemeentefonds. De meerderheidspartijen keuren vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een regeling in die zin goed.
Vanaf 2018 moeten belastingautoriteiten automatisch toegang hebben tot antiwitwasinlichtingen in alle EU-lidstaten. Dit voorstel van de Europese Commissie werd vandaag goedgekeurd door het Europees Parlement in Straatsburg. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), coördinator van het dossier voor de EVP-Fractie, is tevreden met het resultaat: “Deze wetswijziging geeft de lidstaten een extra wapen in de strijd tegen belastingontduiking. De belastingautoriteiten in élke lidstaat moeten voortaan automatisch toegang krijgen tot de relevante informatie die in het bezit is van de antwitwasautoriteiten."
De Europese Commissie legt vandaag een nieuw voorstel voor een meer geharmoniseerde Europese vennootschapsbelasting op tafel waarbij de basis voor de vennootschapsbelasting in de hele Europese Unie op dezelfde wijze moet worden berekend. Dit zal het huidige belastingbeleid vereenvoudigen en het moeilijker maken voor multinationals om vennootschapsbelasting te ontduiken. Tom Vandenkendelaere, lid van de commissie economische en monetaire zaken, is voorstander: “Het nieuwe voorstel van de Commissie komt op het juiste moment. Sinds de verontwaardigde reacties op Luxleaks en de Bahama Papers, is de vraag naar rechtvaardige fiscaliteit nog niet beantwoord. De wedloop tussen Europese lidstaten heeft ervoor gezorgd dat multinationals tot 30% minder belastingen betalen dan kmo’s. Dit kan zo niet verder.”

Pagina's