Onze visie

Het blijvend fundament van de Vlaamse christendemocraten is het Kerstprogramma, dat in 1945 het startschot betekende van een nieuwe partij. Ook al is de context veranderd, de grondslagen van toen blijven de hoekstenen van vandaag. Nog steeds draait het voor CD&V rond gedeelde verantwoordelijkheid, zoals dat vertolkt wordt in het concept van subsidiariteit. Respect voor iedere mens, in de situatie waarin die verkeert, primeert daarbij. Maar ook het appel om zich in de mate van het mogelijke in te schakelen in de opbouwende dynamiek om een coherente en warmere samenleving na te streven. Daartoe hebben christendemocraten specifiek aandacht voor solidariteit en zorg voor degenen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Dat alles werd in 1945 bedoeld met personalisme, waaraan CD&V tot op de dag van vandaag, op een aangepaste wijze, trouw blijft.

CD&V is een partij die gegroeid is uit christelijke wortels. Met te stellen dat de christelijke waarden vandaag gelden als algemeen geldende waarden, gaf het Kerstprogramma reeds aan dat de partij niet gebonden is aan een religie of confessie, maar zich met haar naam uitdrukkelijk verbonden blijft voelen met die roots. In trouw daaraan positioneert CD&V zich op levensbeschouwelijk vlak als een partij die religies en confessies respecteert in hun eigenheid.

CD&V is een democratische partij, wat vooreerst blijkt uit het feit dat het een ledenpartij is. Ieder lid heeft stemrecht tijdens partijcongressen en bijvoorbeeld ook bij de verkiezing van voorzitters op alle partijniveaus. CD&V is een partij waar onderling respect hoog in het vaandel wordt gedragen en dialoog geldt als weg naar voorstellen, maatregelen en beslissingen. CD&V zet daartoe in op alle politieke niveaus, in het bijzonder dat van de dorps-, gemeente- en stadspolitiek: midden de mensen.

CD&V is een Vlaamse partij die het welzijn en de welvaart van iedere Vlaming voor ogen heeft, in het bijzonder degenen die daarvoor ondersteuning nodig hebben. Immers, wie oog heeft voor de kansloze, heeft oog voor allen. Vlaanderen geldt daartoe als onze perimeter, maar om een realistische blik onze idealen te kunnen nastreven, moeten we rekening houden met het Europese en nationale niveau. Christendemocraten zijn geen enggeestige of bekrompen Vlamingen, maar open van geest, met onderscheidingsvermogen omtrent wat de Vlaming dient en niet dient.

CD&V is een volkspartij omdat ze alle Vlamingen tot dienst wil zijn, de verzuchtingen en wensen van het volk op een verstandige manier wil vertegenwoordigen via haar mandatarissen, het beste voorheeft met eenieder binnen het perspectief van het algemeen belang en steeds de vinger aan de pols wil hebben door te luisteren naar eenieder, van binnen en buiten de partij.

Om trouw te zijn aan haar roots, eigenheid, ideeën en idealen, hanteert CD&V voor iedere tijd een nieuwe articulatie van haar kerntaken. Op die manier geeft CD&V aan dat ze steeds waakzaam wil zijn om trouw te blijven aan haar eigen ideologie. Vandaag staat de combinatie van vier V-woorden voor die vertolking: CD&V is de partij van het verbinden, verzorgen, versterken en vooruitzien.

Christendemocraten hebben hun gezag en waarde reeds veelvuldig getoond. Terecht kan men spreken van bewezen verantwoordelijkheid en leiderschap, waarbij gezinnen, zieken, werklozen, werknemers, ondernemers, werkgevers, ambtenaren, studenten, landbouwers, vissers en zoveel anderen de afgelopen decennia in de mate van het mogelijke mochten rekenen op CD&V als pleitbezorger van hun belangen.