Asiel en migratie

De terreuraanslagen in Parijs hebben op ons allen een diepe indruk nagelaten en doen vele vragen rijzen, niet in het minst over de band van de terroristen en de terreurverdachten met Brussel. Gezien die actualiteit acht CD&V het noodzakelijk dat de Brusselse situatie dringend wordt doorgelicht. Ze wil de commissie radicalisering en de commissie Brussel daartoe gezamenlijk bijeen roepen.
09/11/2015 - Ward Kennes
Vandaag vergaderde de opvolgingscommissie radicalisering om de uitvoering van de aanbevelingen die het Vlaams Parlement in een resolutie goot in de strijd tegen radicalisering te evalueren.
10/09/2015 - Ward Kennes
Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes pleit ervoor dat de Vlaamse regering tijdig voorbereidingen treft om de te verwachten instroom van een grote groep vluchtelingen in het inburgeringstraject op te vangen. Hij wil ook dat steden en gemeenten vanuit de Vlaamse regering steun krijgen voor de opvang van deze nieuwe groep vluchtelingen.
30/07/2015 - Nahima Lanjri
Op 1 juli 2014 wachtten nog 36.642 dossiers op behandeling. Vandaag staat de teller op 26.939. Zo heeft de commissie Naturalisaties bijna een derde van haar achterstand weggewerkt. Dit blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri als voorzitster van de bevoegde commissie verzameld heeft. ‘Ik ben best fier dat we op één jaar tijd ruim 10.000 dossiers (9.987 + 79 nieuwe aanvragen = 10.066) van de achterstand hebben kunnen wegwerken. Aan dit tempo halen we de doelstelling om tegen het einde van de legislatuur de achterstallige dossiers weg te werken.’
23/04/2015 - Ivo Belet
De Fractie van de Europese Volkpartij in het Europees Parlement, bijeen in Milaan voor overleg over de Europese migratie-en asielproblematiek, heeft een actieprogramma goedgekeurd om het hoofd te bieden aan de tragedies op de Middellandse Zee. De EVP-Fractie maakt hiermee haar standpunt duidelijk voorafgaand aan het nieuw pakket wetsvoorstellen over arbeidsmigratie en een geharmoniseerd asielbeleid waar de Europese Commissie in mei mee komt.

Pagina's