Economie & Financiën

Vandaag nam het EP een initiatiefverslag aan waarin het de Bankenunie evalueert. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) reageert: "De Bankenunie is zonder twijfel één van de grootste realisaties van Europese integratie van de afgelopen jaren. Een realisatie die er in sterke mate is gekomen door de inzet van Marianne Thyssen en Herman Van Rompuy. De kosten voor falende banken kunnen nu niet meer worden afgewenteld op de belastingbetaler of de gewone spaarder: de Europese regelgeving werd verstrengd, er komt een uniforme garantieregeling voor alle Europese spaarders én zowel het toezicht als de afwikkeling van banken wordt nu gezamenlijk, op Europees niveau, georganiseerd."
De Commissie komt vandaag met nieuwe voorstellen om belastingontwijking in de vennootschapsbelasting tegen te gaan. Het zgn. Anti Tax Avoidance Pakket moet de globale normen afgesproken in het kader van de OESO, vertalen naar de Europese context.
22/01/2016 - Ivo Belet
Het Europees Parlement start met een onderzoekscommissie 'dieselgate’. De samenstelling van de commissie wordt vanmorgen goedgekeurd. De onderzoekscommissie zal uitzoeken wat er is fout gelopen bij de controle op de uitstoot van dieselauto's en daar vervolgens beleidsconclusies aan verbinden. Ook de manke rol van het toezicht en de homologering in de lidstaten wordt onder de loep genomen. Ivo Belet, effectief lid van de onderzoekscommissie: “Europa heeft strenge uitstootnormen, maar de verschillende schandalen en het gesjoemel met de uitstoot van stikstofoxiden maken duidelijk dat die te gemakkelijk omzeild kunnen worden. We hebben duidelijk dringend nood aan robuuste en betrouwbare testmethodes, die in de hele EU gelijkvormig worden uitgevoerd
Het Europees Parlement keurde een reeks voorstellen goed om de jeugdwerkloosheid in Europa efficiënter aan te pakken. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, pleit voor het matchen van vaardigheden van werkzoekenden met vacatures. Vandenkendelaere: “Een baan zoeken louter op basis van diploma’s is niet meer van deze tijd. In Vlaanderen boeken we al goede resultaten met het matchen van werkzoekenden en vacatures op grond van competenties. Dit laat toe werkzoekenden te (her)oriënteren naar knelpuntberoepen. De Vlaamse competentiedatabank moet Europees uitgerold worden, om de arbeidsmobiliteit binnen Europa nog meer te bevorderen. Die aanbeveling maak ik alvast over aan Europees Commissaris Marianne Thyssen die dit voorjaar een Europese skills agenda voorstelt.”
Het Europees Parlement keurt morgen 24 concrete aanbevelingen goed om het vennootschapsbelastingbeleid in de EU transparanter en eerlijker te maken. Deze beleidsvoorstellen volgen op de Luxleaks-onthullingen van november 2014, waaruit bleek dat vele lidstaten te ver gaan in het lokken van multinationals met voordelige fiscale regelingen. Het EP wil onder meer dat er snel werk wordt gemaakt van een verplichte gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB). “De enige manier om uit de negatieve spiraal van de fiscale concurrentie te geraken is een eengemaakte belastbare basis voor de vennootschapsbelasting," reageert Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie economische en monetaire zaken. “Een eengemaakte belastbare basis maakt het ontwijken van belastingen en opzetten van fiscale constructies ten voordele van multinationals bijzonder moeilijk. Hierdoor kunnen KMO’s eerlijker concurreren op een gelijk speelveld. Bovendien zullen lidstaten nog altijd kunnen concurreren door middel van hun tarieven maar dan wel op een transparante manier."

Pagina's