Economie & Financiën

Een tiental multinationals – waaronder Amazon, IKEA, McDonald's en Facebook – zijn vandaag aan de tand gevoeld door de bijzondere commissie inzake tax rulings (TAXE) van het Europees Parlement over de fiscale rulings die ze genieten in sommige lidstaten. Eerder weigerden deze bedrijven hun medewerking te verlenen aan de TAXE-commissie. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de bijzondere commissie: "Blijkbaar heeft ons voornemen om de toegangsbadges voor de lobbyisten van deze bedrijven in te trekken en om de correspondentie tussen het Europees Parlement en de bedrijven in kwestie publiek te maken, effect gesorteerd. Het is een goede zaak dat de meeste multinationals tot inkeer zijn gekomen en hun medewerking verlenen aan ons onderzoek over de manier waarop lidstaten met fiscale rulings omgaan. Wij zijn niet tegen tax rulings an sich. Ze dienen om bedrijven zekerheid te verschaffen over de manier waarop hun winsten en hun vaak complexe transacties zullen belast worden. Wel moet er meer transparantie komen over de aangenomen fiscale rulings zodat de lidstaten niet tegen elkaar worden uitgespeeld in een race to the bottom."
"De verplichte, automatische uitwisseling tussen de EU-lidstaten van informatie over tax rulings moet verder gaan dan wat nu op tafel ligt," stelt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de Commissie economische en monetaire zaken en van de bijzondere commissie inzake tax rulings.
De bijzondere commissie inzake tax rulings (TAXE) stemt vanavond over haar eindrapport. "De taak van deze commissie bestond erin om na een grondige consultatieronde een diagnose te stellen. En de diagnose is redelijk scherp," stelt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) lid van de bijzondere commissie. “De wedloop tussen Europese lidstaten om grote bedrijven aan te trekken met fiscale snoepjes heeft ertoe geleid dat multinationals tot 30% minder vennootschapsbelasting betalen dan het modale, lokale bedrijf." Tom Vandenkendelaere: “Op zich is er niets mis met tax rulings. Ze dienen om bedrijven zekerheid te verschaffen over de manier waarop hun winsten en hun vaak complexe transacties zullen belast worden. Het probleem is echter dat de lidstaten ze op een onevenredige en weinig transparante manier hebben gebruikt om grote multinationale ondernemingen te lokken. Deze maken hier misbruik van en spelen lidstaten tegen elkaar uit."
De Europese Commissie maakt vandaag bekend dat Fiat en Starbucks achterstallige belastingen moet terugbetalen aan Luxemburg en Nederland omdat de vrijstellingen die de bedrijven kregen neerkomen op onwettelijke staatssteun. Vandenkendelaere: "De Commissie-uitspraken van vandaag zijn puur een kwestie van rechtvaardigheid - tegenover kmo's en minder grote bedrijven die net zo goed als multinationals bijdragen aan onze welvaart maar die niet in staat zijn om "fiscale snoepjes" te onderhandelen én tegenover de burgers die opdraaien voor de gemiste belastinginkomsten."
16/10/2015 - Sonja Becq
CD&V-pensioenspecialist Sonja Becq is tevreden dat de Groep van 10, de vakbonden en werkgevers, een akkoord hebben kunnen vinden over het aanvullend pensioen. Het is in ieder geval een pluspunt dat er nog steeds een ondergrens blijft bestaan voor het rendement dat de werkgever moet garanderen aan werknemers die een aanvullend pensioen opbouwen. De kans dat werkgevers moeten bijpassen bij de uitbetaling van de tweede pijler aan hun werknemers is door dit akkoord sterk verkleind.

Pagina's