Natuur, milieu & energie

De Lijn zal vanaf 2019 nog enkel bussen aankopen met alternatieve aandrijving. Vlaams volksvertegenwoordigers Karin Brouwers en Martine Fournier juichen dit toe: “Er worden nog steeds bussen met dieselmotoren besteld. We hadden de vergroening van het openbaar vervoer dus liever sneller gezien, zoals in onze buurlanden het geval is. Maar dit is niettemin een eerste belangrijke beslissing.”
23/03/2016 - Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg aan Vlaams minister Ben Weyts bijzondere aandacht voor het overstromingsrisico van de site kerncentrale Doel. Deze bezorgdheid leeft niet alleen bij de bewoners in de regio, maar ook in Nederland.
Dat de kostprijs van energie voor mensen en gezinnen die het al niet makkelijk hebben, erg zwaar doorweegt op hun budget is geen nieuws. Het voorbije jaar werden 72.239 betaalplannen voor elektriciteit en gas opgestart. Opvallend is dat maar liefst 43% van de opgestarte betaalplannen niet correct worden nageleefd, wat doet twijfelen aan hun haalbaarheid. 70.661 huishoudens hebben in hun woning een budgetmeter voor elektriciteit of aardgas. Dit maakt dat sommigen in de winterperiode zelfs moeten kiezen tussen koken of stoken. Schrijnend anno 2016. Het toont de nood aan actie ondubbelzinnig aan. Precies daarom drong CD&V al langer aan op een energiearmoedeplan. De partij is dan ook erg tevreden dat de Vlaamse Regering dat plan vandaag eindelijk kon goedkeuren en ze er enkele belangrijke eigen voorstellen in terugvindt.
22/01/2016 - Ivo Belet
Het Europees Parlement start met een onderzoekscommissie 'dieselgate’. De samenstelling van de commissie wordt vanmorgen goedgekeurd. De onderzoekscommissie zal uitzoeken wat er is fout gelopen bij de controle op de uitstoot van dieselauto's en daar vervolgens beleidsconclusies aan verbinden. Ook de manke rol van het toezicht en de homologering in de lidstaten wordt onder de loep genomen. Ivo Belet, effectief lid van de onderzoekscommissie: “Europa heeft strenge uitstootnormen, maar de verschillende schandalen en het gesjoemel met de uitstoot van stikstofoxiden maken duidelijk dat die te gemakkelijk omzeild kunnen worden. We hebben duidelijk dringend nood aan robuuste en betrouwbare testmethodes, die in de hele EU gelijkvormig worden uitgevoerd
21/01/2016 - Johan Verstreken
We zitten in volle energietransitie. Fossiele en nucleaire brandstoffen moeten zo snel mogelijk plaats ruimen voor hernieuwbare energie. We hebben er dan ook alle belang bij om investeringen in de hernieuwbare energiesector te faciliteren en onderzoek te stimuleren. Het potentieel van blue energy – energie opgewekt in de zee - mag in dit opzicht niet uit het oog worden verloren. Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken drong er in deze optiek bij minister Weyts op aan om de voorziene middelen vrij te maken voor de bouw van een onderzoekshal op de site van GreenBridge in Oostende. De onderzoekshal moet onderdak bieden aan een kust- en oceaanbassin. In dit bassin kunnen golven, stroming en wind worden opgewekt waardoor onderzoekers heel wat testen kunnen uitvoeren in het kader van Blue Energy. Voor de realisatie is het alleen nog wachten op de beslissing van de minister over de bouw van de onderzoekshal. Als die beslissing nog lang uitblijft dreigt de financiering (totale kostprijs 30 miljoen euro) en zo ook de bouw van het kust- en oceaanbassin in het gedrang te komen.

Pagina's