Natuur, milieu & energie

02/12/2015 - Koen Van den Heuvel
De Vlaamse Regering stelde het GRUP Strategisch Gebied rond Brussel definitief vast. Dat neemt niet weg dat de zorg blijft voor het mobiliteitsvraagstuk en de leefbaarheid van de handelskernen in de directe omgeving van het project. Fractievoorzitter Koen Van den Heuvel koppelt het dossier aan een nieuw decreet handelsvestigingsbeleid: “UPlace werd 10 jaar geleden opgestart. Intussen besliste Vlaanderen vooral in te zetten op het versterken van haar plaatselijke winkelkernen. Verleden en toekomst doorkruisen elkaar in dit dossier. Dat moeten we voortaan absoluut vermijden.”
Vandaag werd door de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement een akkoord bereikt over het beschermen van de meest waardevolle ruimtelijk bedreigde bossen. De Vlaamse Regering moet een kaart opmaken waarmee de toplaag van de ruimtelijk bedreigde bossen meteen tegen kap beschermd wordt. Daarmee geeft het Vlaams parlement gevolg aan de oproep van minister Schauvliege om te voorzien in een generieke maatregel.
19/11/2015 - Valerie Taeldeman
Op 18 november 2015 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het decreet inzake lage emissiezones goedgekeurd. Deze beslissing, op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege, biedt lokale besturen de mogelijkheid om in bepaalde gebieden toegangsvoorwaarden op te leggen voor voertuigen. Dit met de bedoeling de uitstoot van schadelijke gassen in te perken. ‘Dit decreet is een zeer belangrijke stap in de strijd tegen luchtverontreiniging veroorzaakt door het verkeer’, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman. ‘Vanaf 2016 krijgen steden en gemeenten hiermee een nieuwe en effectieve tool in handen om de uitstoot van fijnstof en stikstofoxides aan banden te leggen. Dit moet resulteren in een gezondere leefomgeving en een betere luchtkwaliteit die tegemoet komt aan de Europese doelstellingen.’
28/10/2015 - Valerie Taeldeman
In de eerste helft van 2015 zijn reeds meer energieleningen toegekend dan in het volledig jaar 2014. Concreet gaat het om 2.390 toegekende energieleningen in de eerste helft van 2015 ten opzichte van 2.319 in het volledige jaar 2014. ‘Dit zijn opvallende cijfers’, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman die deze cijfers opvroeg bij Vlaams minister Turtelboom. ‘Dit toont nog maar eens aan dat heel wat gezinnen bereid zijn om energiebesparende maatregelen te nemen maar hiervoor nood hebben aan een zekere financiële ondersteuning. De voordelige energielening geeft hen dat nodige duwtje in de rug.’
14/10/2015 - Ivo Belet
6 weken voor de start van de cruciale VN-klimaatconferentie in Parijs, legt het Europees Parlement zijn prioriteiten op tafel voor een ambitieus en bindend klimaatakkoord met concrete engagementen van alle deelnemende landen. De prioriteiten van het Parlement worden vanavond met een naar verwachting kamerbrede meerderheid aangenomen in de plenaire stemming. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) zal als EP-rapporteur over het ETS (CO2-emissiehandel) aan de VN-klimaattop deelnemen: "Prioriteit nr 1 is dat we tot een klimaatakkoord komen dat de opwarming beperkt tot 2°C. Europa staat niet langer alleen in deze strijd nu ook de VS en China inzien dat investeringen in schone technologie economisch opportuun zijn. Het momentum is er om tot een ambitieus akkoord te komen met concrete verbintenissen, land per land.

Pagina's