Onderwijs

23/11/2015 - Jos De Meyer
Toen vorige legislatuur in de commissie Onderwijs het lerarentekort werd besproken, vermeldde de toenmalige minister van Onderwijs enkele maatregelen die op korte termijn effect zouden ressorteren. Hij verwees ook naar zijn idee om boventallige leerkrachten uit Nederland aan te trekken om het Vlaamse lerarentekort te helpen verminderen.
28/10/2015 - Kathleen Helsen
Scholen worden geconfronteerd met een sterk toenemend aantal anderstalige kinderen. Dat betekent een bijkomende uitdaging. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement leggen daarom een voorstel van decreet neer dat de inzet van extra middelen regelt voor de opvang en begeleiding van zowel reeds aanwezige anderstaligen als oorlogsvluchtelingen. Initiatiefnemers Kathleen Helsen (CD&V), Koen Daniëls (N-VA) en Jo De Ro (Open VLD) reageren tevreden: “Zowel in het kleuter- als in het secundair onderwijs zullen onze scholen financieel beter worden ondersteund om de inpassing van anderstalige kinderen zo vlot mogelijk te laten verlopen door initiatieven te nemen voor de versterking van het Nederlands. Dat is een belangrijk element in de kansen die we hen willen bieden om een toekomst uit te bouwen.”
21/10/2015 - Hilde Crevits
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, de autosector en aanverwante sectoren en het volwassenenonderwijs hebben voor het eerst een globaal convenant ondertekend die de samenwerking tussen de sector en onderwijs verder versterkt. Het convenant moet ertoe leiden dat cursisten uit het volwassenenonderwijs nog beter worden opgeleid en gemakkelijker de weg naar een job in de sector vinden, in het bijzonder naar de knelpuntvacatures. EDUCAM vzw, het kennis- en opleidingscentrum van de autosector en aanverwante sectoren, zal mee instaan voor een betere vorming van de lesgevers en een toename van het aantal werkervaringsplaatsen voor cursisten.
11/10/2015 - Kris Peeters, - Hilde Crevits
De BTW op scholenbouw zakt op 1 januari 2016 van 21% naar 6%. Dat heeft de federale regering definitief beslist in het kader van de taxshift en de begroting. Deze maatregel ondersteunt de inhaalbeweging in de scholenbouw die de Vlaamse regering samen met de inrichtende machten ontwikkelt. Deze maatregel past ook in de door de Vlaamse regering goedgekeurde Conceptnota ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’.
09/10/2015 - Hilde Crevits
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Meten is weten. De capaciteitsmonitor vervult een belangrijke signaalfunctie. Voor het eerst beschikken we over verfijnde prognoses over het aantal leerlingen in het basis- en secundair onderwijs in de dichte en verdere toekomst en krijgen we een inzicht in de omvang en de duur van mogelijke capaciteitstekorten. De leerlingencijfers zijn variabel in tijd en verschillen ook per locatie. Dat geeft aan dat flexibele gebruiksvormen van schoolgebouwen nodig zijn zoals bijvoorbeeld het promoten van huursubsidies en de multi-inzetbaarheid van schoolgebouwen. Deze capaciteitsmonitor zal ons helpen om verder gericht te investeren en de grote uitdagingen rond scholenbouw de volgende jaren doelgericht aan te pakken.”

Pagina's