Welzijn & gezondheid

09/08/2016 - Katrien Schryvers
Vandaag verscheen het bericht dat een jongen van 11 jaar verblijft in de gesloten instelling De Zande te Ruiselede. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie, weet ook Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Zij vroeg cijfers op bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. De meeste minderjarigen die zijn opgenomen in een gemeenschapsinstelling zijn 15 tot 17 jaar oud. De voorbije jaren verbleef geen enkele -12-jarige in een open afdeling. Zeven jongeren die in 2015 terecht kwamen in een gesloten instelling waren wel jonger dan 14 jaar. Katrien Schryvers: “Zo hoort het in principe ook. Slechts in echt uitzonderlijke omstandigheden kan een jeugdrechter beslissen dat opname in een gemeenschapsinstelling noodzakelijk is.”
09/07/2016 - Katrien Schryvers
Schoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zijn ontoelaatbaar. Dat vinden Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA), Ann Brusseel (Open VLD), Bart Van Malderen (S.pa) en Elke Van den Brandt (Groen). In een voorstel van resolutie uiten ze hun bezorgdheid over de gevolgen die dergelijke wedstrijden kunnen hebben op het fysieke en psychische welbevinden van zowel deelnemers, hun omgeving als toeschouwers, en vragen zij een formeel verbod. Het voorstel van resolutie werd ingediend door meerderheid en oppositie samen, en zal na het reces verder besproken worden.
22/06/2016 - Katrien Schryvers
Afscheidsplechtigheden worden steeds persoonlijker ingevuld. Dit geldt ook voor de manier van begraven. Zo willen sommige mensen graag dat hun as wordt uitgestrooid in een natuurgebied, of in een afbreekbare urne wordt begraven in een bos. Op vandaag laat de regelgeving dit echter niet toe. Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers (CD&V), Peter Wouters (N-VA) en Marnic De Meulemeester (Open Vld) willen de gemeenten meer autonomie geven om extra mogelijkheden te creëren. Zij dienen daarvoor een voorstel van decreet in. “Op die manier zullen lokale besturen beter kunnen inspelen op de maatschappelijke vragen over het begraven en uitstrooien van stoffelijke overschotten,” klinkt het.
Sinds de overheveling van de kinderbijslag naar Vlaanderen pleit CD&V voor een transparant systeem waarbij elk kind als gelijkwaardig wordt aanzien, én de strijd tegen kinderarmoede wordt versterkt. “En dat is gelukt”, zeggen CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel en Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. “ Meer nog. Het Groeipakket van Jo Vandeurzen en Hilde Crevits biedt een ruime basis om een substantieel deel van de opvoedingskost van elk kind te dekken, én voorziet in een gemoduleerd toelagesysteem op maat van elk kind en elk gezin. Dat is transparant én rechtvaardig. En het stimuleert de participatie aan kinderopvang en onderwijs. Een unieke integratie van de schooltoelage in een coherent gezinsbeleid.”
Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een integratie van OCMW’s in de gemeentebesturen tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode. Daarvoor is een wijziging nodig van de federale OCMW-wet, maar die stootte op een negatief advies van de Raad van State. De Vlaamse Regering koos er nu voor om niet langer te wachten op de verdere federale ontwikkelingen. Ze put haar eigen bevoegdheden maximaal uit om de integratie mogelijk te maken. Fractievoorzitter Koen Van den Heuvel en Vlaams parlementslid Michel Doomst reageren tevreden: “Door deze keuze creëren we zekerheid voor de lokale besturen en behalen we het vooropgestelde doel: de basis leggen voor een versterkt sociaal beleid.”

Pagina's