Welzijn & gezondheid

10/04/2016 - Katrien Schryvers
Zo’n 4.600 vrijwilligers presteerden het voorbije jaar bijna 500.000 uren nachtopvang. Zo hielden ze bijna 10.000 mensen met extra zorgnoden gezelschap en verlichtten ze het werk van vele mantelzorgers. Vooral in Limburg wordt veel beroep gedaan op nachtoppas. Zowel het aantal vrijwilligers, als hun inzet, als het aantal personen dat beroep doet op nachtopvang stijgt jaar na jaar. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Vandeurzen.
10/03/2016 - Katrien Schryvers
Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil dat cliëntenorganisaties in de integrale jeugdhulp een vaste plaats krijgen in het welzijnsbeleid. Met een nieuw parlementair initiatief pleit zij voor een structurele erkenning en subsidiëring van organisaties waarin kinderen en jongeren die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp hun stem kunnen laten horen, zowel naar elkaar toe als naar de jeugdhulpaanbieders als naar de beleidsmakers.
Het Europees Parlement wil het preventief gebruik van antibiotica in de landbouwsector inperken. Het keurde vandaag een reeks aanpassingen aan de EU-wetgeving inzake diergeneesmiddelen goed. "Voor ons springt de strijd tegen antibioticaresistentie er uit," stelt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), "Door grootschalig antibioticagebruik, ook preventief bij gezonde dieren, worden steeds meer bacteriën resistent. Daardoor vermindert het effect van sommige antibiotica. Geneesmiddelen mogen echt niet gebruikt worden ter compensatie van slechte veehouderij. Stelselmatig preventief antibiotica toedienen is niet meer van deze tijd. 61% van de Vlaamse landbouwers geven zelf aan hun antibioticagebruik met de helft te willen reduceren tegen 2018."
08/02/2016 - Nathalie Muylle
CD&V onderneemt actie op drie vlakken. “In eerste instantie willen we de ongecontroleerde toegang tot (sterke) drank beperken. Ten tweede pleiten we voor een volledig reclameverbod ten aanzien van minderjarigen. Tot slot benadrukken we ook het belang van de erkenning van de medische behandeling van alcoholverslaafden.”, verduidelijkt Muylle. “Zowel de gemeenschappen als de federale overheid moeten hun verantwoordelijkheid opnemen in een nieuw nationaal actieplan, zoals het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ook vraagt. Met deze voorstellen willen we het debat opnieuw aanzwengelen.”.
06/02/2016 - Els Van Hoof
Op 6 februari is het de Internationale dag van nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen (VGV). CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, die sinds jaar en dag bezig is met deze ernstige problematiek, grijpt deze dag aan om twee wetsvoorstellen te lanceren. “We willen de huidige regelgeving omtrent het spreekrecht van medici en zorgverstrekkers uitbreiden. Verder pleiten we ook voor een verplichte registratie in het medisch dossier van het slachtoffer.”, licht Van Hoof toe.

Pagina's