Welzijn & gezondheid

07/12/2015 - Vera Jans
Volgens de meest recente cijfers werden 458 slachtoffers van intrafamiliaal geweld opgenomen in een vluchthuis. Een kwart hiervan zijn kinderen die er samen met hun moeder verblijven. De helft van de slachtoffers verblijft er 2 tot 5 maanden. Daarnaast verbleven 277 slachtoffers in een vrouwencentrum, ook hier zijn de helft de betrokken kinderen. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans: “We moeten blijven investeren in sensibilisering en meer inzetten op relatieondersteuning.”
19/11/2015 - Katrien Schryvers
Morgen eindigt de Week van de Pleegzorg. Sinds in 2014 het nieuwe decreet pleegzorg – een parlementair initiatief van Katrien Schryvers – in werking trad, kende de pleegzorgsector een aantal grondige hervormingen. Zo werden de diensten voor pleegzorg provinciaal georganiseerd en werd pleegzorg de eerste te overwegen hulpverleningsvorm bij uithuisplaatsing van kinderen. Voor de ondersteuning van pleegouders voerde het decreet ook de automatische toekenning in van het laagste tarief kinderopvang en een school- en studietoelage na een verblijf van 1 jaar in een pleeggezin in. Naast dit decreet blijven er ook met betrekking tot pleegzorg nog andere beleidsbeslissingen nodig. Zo ligt er een wetsvoorstel van CD&V ter bespreking in de Kamer met betrekking tot het statuut van de pleegouders en een voorstel om het pleegzorgverlof voor werknemers uit te breiden. Minister Crevits engageerde zich al om werk te maken van pleegzorgverlof voor mensen die werkzaam zijn in ons onderwijs. In antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers belooft nu ook de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur om werk te maken van pleegzorgverlof voor Vlaamse ambtenaren. Ze wil dit verder onderzoeken in het kader van haar geplande rationalisatie van de verlofstelsels.
19/11/2015 - Katrien Schryvers
Morgen eindigt de Week van de Pleegzorg. Sinds in 2014 het nieuwe decreet pleegzorg – een parlementair initiatief van Katrien Schryvers – in werking trad, kende de pleegzorgsector een aantal grondige hervormingen. Zo werden de diensten voor pleegzorg provinciaal georganiseerd en werd pleegzorg de eerste te overwegen hulpverleningsvorm bij uithuisplaatsing van kinderen. Voor de ondersteuning van pleegouders voerde het decreet ook de automatische toekenning in van het laagste tarief kinderopvang en een school- en studietoelage na een verblijf van 1 jaar in een pleeggezin in. Naast dit decreet blijven er ook met betrekking tot pleegzorg nog andere beleidsbeslissingen nodig. Zo ligt er een wetsvoorstel van CD&V ter bespreking in de Kamer met betrekking tot het statuut van de pleegouders en een voorstel om het pleegzorgverlof voor werknemers uit te breiden.
12/11/2015 - Nathalie Muylle
Nathalie Muylle is niet akkoord met het voorstel van Minister De Block om enkel Masters toe te laten om een erkenning te bekomen tot psychotherapeut. “Er wordt gezegd dat momenteel geen vooropleiding nodig is. Dit is totaal onwaar.” Zo moeten ze na hun bachelordiploma een brugopleiding volgen en 4 jaar psychotherapie , aldus Nathalie Muylle. Dit komt op ministens acht jaar scholing om als psychotherapeut erkend te worden. Dit nog onvoldoende vinden kan voor ons echt niet. De minister verwijst naar een advies van de Hoge gezondheidsraad van 10 jaar oud. Het werkveld is sterk geëvolueerd. Intussen hebben wij veel werk verzet, hebben wij gesprekken gehad met het terrein en hebben wij gezien dat het instellen van een Master niet strookt met het terrein.
04/11/2015 - Katrien Schryvers
Naar schatting 40.000 jongeren in Vlaanderen tussen 10 en 24 jaar dragen mee zorg voor hun zieke moeder of vader. Deze kinderen en jongeren hebben door het opnemen van deze zorgtaak niet alleen minder tijd om te spelen of hobby’s uit te oefenen, maar ook vaker problemen op school. Zij gaan minder onbezorgd door het leven dan velen van hun leeftijdsgenoten. In een voorstel van resolutie vragen Vlaamse volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers (CD&V), Peter Persyn (N-VA) en Freya Saeys (Open VLD) erkenning en betere ondersteuning voor de jonge mantelzorgers.

Pagina's