Werk

28/02/2015 - Kris Peeters
De federale regering heeft op initiatief van Vicepremier Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling vastlegt voor de komende twee jaar, zoals was overeengekomen in het sociaal akkoord door 5 van de 6 sociale partners. De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling wordt voor 2015 vastgelegd op 0% en voor 2016 op 0,5% van de brutoloonmassa, als totale kost voor de werkgevers, alle lasten inbegrepen. Daarnaast kan de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling in 2016 verhoogd worden met 0,3% netto zonder bijkomende kost voor de werkgever.
27/02/2015 - Kris Peeters
Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters heeft de ministerraad vandaag, vrijdag 27 februari 2015, een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende de organisatie van de sociale verkiezingen in 2016. “De sociale verkiezingen vinden elke vier jaar plaats met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de inspraakorganen in de ondernemingen, met name het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en de Ondernemingsraad. De sociale verkiezingen zijn dus zeer belangrijk voor het sociaal overleg op ondernemingsniveau”, aldus Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters.
27/02/2015 - Kris Peeters
Op voorstel van Vice-Eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters en de Minister van Sociale Zaken Maggie De Block heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de loonhandicap van ons land moet beperken ten aanzien van referentielanden Frankrijk, Duitsland en Nederland. Het regeerakkoord voorziet dat de regering de sinds 1996 opgelopen loonhandicap, tijdens deze legislatuur geleidelijk wegwerkt. In dit verband is er het met de interprofessionele sociale partners afgesloten ‘sociaal akkoord 2015-2016’ en zijn er de laatste punten van de eerste fase in de harmonisering van het statuut arbeiders-bedienden.
26/02/2015 - Robrecht Bothuyne
Steeds meer werkzoekenden behalen via VDAB alsnog hun onderwijsdiploma. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne.
26/02/2015 - Kris Peeters
Vandaag, 26 februari, heeft Vice-Eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters een bezoek gebracht aan Batibouw. Naast een rondgang bij verschillende standhouders, sprak hij ook op het BouwForum dat werd georganiseerd door de Confederatie Bouw. De Vice-eersteminister uitte in zijn toespraak zijn bezorgdheid over de stijgende faillissementen in de sector, vooral bij kleinere aannemers. Hij wil dan ook, in nauwe samenwerking met de sector en de collega’s in de federale regering, een waaier aan maatregelen nemen om deze negatieve trend om te buigen. Het gaat dan onder andere over de daling van de loonkosten, de aanpak van sociale fraude, het uitwerken van een aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers en de uitvoering van de zogenaamde ADR-regeling die de geschillenbeslechting buiten de rechtbanken promoot.

Pagina's