Cultuur & Media

vrijdag 14 juni 2013 - Joke Schauvliege
De Vlaamse overheid gaat een tijdelijke crisismanager aanstellen voor het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom in Brussel. Die krijgt anderhalf jaar de tijd om het centrum, dat kampt met tal van problemen, weer operationeel te maken.
maandag 12 mei 2014 - Joke Schauvliege
De steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen en de vijf Vlaamse provincies krijgen voor de periode 2014-2019 jaarlijks samen 3.446.000 euro werkingsmiddelen voor hun lokaal en regionaal erfgoedbeleid. ”We leggen vanuit Vlaanderen de beleidsprioriteiten, de ruimere doelstellingen, voor het cultureel-erfgoedbeleid vast. Maar het zijn de vijf steden en provincies die in hun meerjarenplan hebben aangegeven hoe zij die vanuit de eigen noden en behoeften zullen realiseren”, zegt Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege.
donderdag 24 mei 2012 - Paul Delva
Op voorstel van Paul Delva (CD&V), Philippe De Coene (sp.a), Lieven Dehandschutter (N-VA), Bart Caron (Groen), Johan Verstreken (CD&V), Yamila Idrissi (sp.a) en Danielle Godderis-T’Jonck (N-VA), keurde de commissie cultuur in het Vlaams Parlement de wijziging van het decreet van 4 april 2003 voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk goed.
maandag 16 september 2013 - Wouter Beke
Wouter Beke vertrok zondag naar de States. Onder leiding van Peter Hinssen en Steven Van Belleghem, de expert die ons begeleidt tijdens het Innesto-traject, gaat onze voorzitter met een twintigtal bedrijfsleiders op bezoek bij de topbedrijven op vlak van internet, sociale media en (digitale) marketing. Wat zijn de nieuwe trends voor de komende decennia? Hoe kunnen we innovatie inpassen in ons christendemocratisch verhaal van het 'versterken van mensen'? Lees het verslag op zijn blog.
vrijdag 19 juni 2015 - Caroline Bastiaens
Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Bastiaens toont zich erg tevreden nu de Vlaamse minister van cultuur haar suggestie oppikt om de Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten en voor Sociaal-Cultureel Werk jaarlijks uit te reiken: “Zeker voor deze minder publiek gekende sectoren is het belangrijk op regelmatige basis een podium te krijgen.”
maandag 27 augustus 2012 - Joke Schauvliege
Het multidisciplinaire team AWJGGRAUaDVVTAT gaat instaan voor het tentoonstellingsconcept in het Belgisch paviljoen voor de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië 2012. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege maakte vandaag de laureaat bekend, op voordracht van het Vlaams Architectuurinstituut en het Team Vlaams Bouwmeester.
woensdag 23 oktober 2013 - Paul Delva
"Wij danken Open VLD voor de constructieve houding tijdens de verschillende overlegmomenten over het nieuwe Kunstendecreet. We hebben hun opmerkingen ook een plaats gegeven in het decreet. En we vonden het oprecht jammer dat Open VLD onverwacht dit overleg verliet, omdat we naar een zo breed mogelijk draagvlak voor dit nieuwe en belangrijke decreet zochten", aldus Paul Delva (CD&V).
donderdag 08 december 2016 - Karin Brouwers
Radio is een flexibel medium, dat zichzelf sinds zijn ontstaan steeds opnieuw heeft uitgevonden. Maar het medialandschap evolueert snel. Daarom wil CD&V radio als laagdrempelige drager van cultuur en informatie toekomstgericht verankeren. Mede onder impuls van Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers keurde de commissie media van het Vlaams parlement daartoe kamerbreed een nieuw radiodecreet goed: “Een versnelde digitalisering van de landelijke radiostations, en een versterking van de positie van de lokale radio staan centraal”. De essentiële bouwstenen voor het toekomstige radiolandschap zijn leefbaarheid, duurzaamheid en kwalitatieve diversiteit.
zondag 02 december 2012 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft met de stad Ieper een convenant gesloten om de werking van de gevangenisbibliotheek van Ieper financieel te steunen. Ieper is daarmee de laatste gemeente met een gevangenis op haar grondgebied waarmee de Vlaamse overheid een bibliotheekconvenant aangaat.
maandag 06 januari 2014 - Koen Geens
In de lijn van de eerdere parlementaire hoorzittingen dienaangaande, heeft Minister van Financiën Koen Geens de afgelopen maanden de filmsector gehoord over de uitwerking van de tax shelter. Vandaag heeft de Minister informeel overleg gepleegd met Stijn Coninx en Peter Bouckaert, die namens de Vlaamse filmindustrie de Minister kwamen informeren over de problemen die de sector ervaart. Wegens ziekte was de vertegenwoordiger van de Franse filmindustrie, de heer Patrick Quinet, niet aanwezig, maar Minister Geens neemt zich voor een nieuwe afspraak met hem te maken. De Minister onderstreept dat de tax shelter zoals in 2003 ingevoerd een prachtig instrument is dat de sector de afgelopen jaren erg ten goede is gekomen. Daarnaast heeft hij akte genomen van de bezorgdheid dat de gelden die opgehaald worden via tax shelter niet steeds op de beste manier zouden worden besteed aan nieuwe Vlaamse en Franse filmprojecten.