Economie & Financiën

woensdag 29 april 2015 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement gaf vandaag zijn goedkeuring aan een voorstel om dit jaar 1 miljard euro vervroegd vrij te maken voor projecten die jongeren aan een job, stage of opleidingsplaats helpen. Hiermee zouden tussen de 350.000 en 650.000 Europese jongeren geholpen kunnen worden. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "7 miljoen werkloze jongeren in Europa is een onhoudbare situatie. Dit moét veranderen. En snel. Deze 'financiële kick-start' voor het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief is een kans die de lidstaten moeten grijpen om met deze centen doeltreffende projecten op te zetten. Met een Europese voorafbetaling van 30% is er simpelweg geen excuus meer om te treuzelen."
woensdag 01 februari 2012 - Sonja Becq
Eén van de meest voorkomende klachten bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is de lange duur om een pensioendossier te behandelen. Ook heel wat mensen moeten steeds langer wachten op het overlevingspensioen en komen daardoor in de armoede terecht. Volksvertegenwoordiger Sonja Becq (CD&V) ondervroeg de minister van Pensioenen en hij erkende de problematiek.
vrijdag 25 oktober 2013 - Kris Peeters
Vandaag besliste de Vlaamse regering, op initiatief van minister-president Peeters, om 7,1 miljoen euro subsidies te verstrekken aan 5 ondernemingen in het kader van strategische investerings- en opleidingssteun. Het betreft 3,1 miljoen euro investeringsteun en 4 miljoen euro opleidingssteun. De subsidies gaan gepaard met een materieel investeringsvolume van 36,3 miljoen euro, en uitgaven voor opleiding en training ten belope van 27,3 miljoen euro. De ondernemingen zullen ook minstens 110 bijkomende banen creëren.
vrijdag 05 oktober 2012 - Kris Peeters
Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor economie, heeft de Vlaamse regering vandaag haar definitieve goedkeuring verleend om de Waarborgregeling in geval van economische crisis uit te breiden voor een aantal vormen van overbruggingsfinanciering. Daarnaast verleent de Vlaamse regering ook haar definitieve goedkeuring om in de Waarborgregeling een differentiatiebeleid, ter beheersing van de risico’s, te voorzien.
dinsdag 25 maart 2014 - Koen Geens, Cindy Franssen
Niet-betalen van onderhoudsgelden kan leiden tot het verval tot sturen. Deze namiddag heeft de Kamercommissie de hervorming van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) goedgekeurd. Aan de basis ligt het wetsvoorstel van CD&V-Senatrice Cindy Franssen. De dienst wordt hervormd zodat deze meer instrumenten krijgt om een efficiëntere invordering van het onderhoudsgeld te realiseren. Eén van de nieuwigheden betreft een wijziging van het Strafwetboek, die voorziet dat de rechter, als extra straf voor het niet-betalen van de onderhoudsgelden, kan overgaan tot het opleggen van het verval tot sturen.
maandag 13 mei 2013 - Koen Geens
Naar aanleiding van de media-aandacht afgelopen weekend omtrent de spaarboekjes, zette Minister van Financiën Koen Geens vanmorgen de puntjes op de i. Het voorstel van de Nationale Bank is een voorlopig voorstel. Voor de zomer komt een definitief voorstel.
dinsdag 14 juli 2015 - Roel Deseyn
De minister van Financiën zal onderzoeken of het mogelijk is om zijn ‘genaderecht’ over te dragen aan de fiscale bemiddelingsdienst. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Roel Deseyn aan de bevoegde minister. Vandaag kan een minister van Financiën immers belastingverhogingen of boetes die zijn opgelegd aan de belastingplichtige, verminderen of kwijtschelden.
woensdag 21 maart 2012 - Marianne Thyssen
Vennootschappen moeten binnenkort gemeenschappelijke Europese regels hanteren voor de berekening van de belastbare grondslag. Dit vraagt de commissie monetaire en economische zaken van het Europees Parlement die vandaag een verslag van Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V) goedkeurde over de Europese gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor vennootschapsbelasting ('common consolidated corporate tax base' of CCCTB).
vrijdag 22 november 2013 - Kris Peeters
De Vlaamse regering besliste op initiatief van minister-president Peeters om 2 miljoen euro subsidies – in het kader van strategische ecologiesteun – te verstrekken aan Stora Enso voor de aanleg van een 4km lang warmtenet tussen de site van Stora Enso en Volvo Cars Gent. De geproduceerde en geleverde groene warmte zal voor een groot deel de fossiele warmte die vandaag bij Volvo Cars Gent wordt verbruikt, vervangen.
dinsdag 13 november 2012 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) starten vandaag de communicatiecampagne ‘Sorteer meer’ over de sorteerverplichtingen voor bedrijfsafvalstoffen.