Landbouw & Visserij

woensdag 07 januari 2015 - Jos De Meyer
De melkveehouderij staat op een keerpunt, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. Na de relatief stabiele periode van melkquota, komen binnen enkele maanden onze melkveehouders in een andere marktsituatie.
vrijdag 25 mei 2012 - Kris Peeters
Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, keurde de Vlaamse regering vandaag het voorontwerp van decreet voor het Vlaams Plattelandsfonds principieel goed. De Vlaamse regering zal met dit Plattelandsfonds projecten van plattelandsgemeenten met een beperkte fiscale draagkracht ondersteunen. Op basis van een objectieve afbakening van de doelgemeenten, zullen 50 gemeenten projecten kunnen indienen.
woensdag 26 juni 2013 - Kris Peeters
De Europese Raad van landbouwministers heeft om middernacht een nieuw mandaat toegekend aan het Ierse Voorzitterschap, om de laatste fase van de onderhandelingen met het Europees Parlement voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aan te vatten. De hervorming omvat 4 grote onderdelen: directe steun, marktmaatregelen, horizontale maatregelen en plattelandsontwikkeling. Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, biedt het nieuwe onderhandelingsmandaat voldoende mogelijkheden om de Vlaamse landbouwsector voor te bereiden op een duurzame toekomst.
dinsdag 30 juni 2015 - Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg aan de Vlaamse minister voor Landbouw of een voorafgaandelijke monitoring niet wenselijk is voor de modernisering van de pachtwet.
dinsdag 04 september 2012 - Kris Peeters
Het Varkensloket werd door Vlaams minister-president Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, in het voorjaar opgericht als aanspreekpunt voor alle vragen van varkenshouders, waarmee gestalte wordt gegeven aan het ‘Vlaams Actieplan voor de Varkenshouderij’. Nu wordt ook de vernieuwde website van het Varkensloket publiek beschikbaar, met meer dan 200 publicaties en artikels.
maandag 28 oktober 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Peeters deelt mee dat de Vlaamse overheid vandaag een voorschot op de directe inkomenssteun voor land- en tuinbouwers zal uitbetalen. De Europese Commissie had de toestemming gegeven een voorschot vervroegd uit te betalen. Dankzij het transparante registratiesysteem en inspanningen om de vereiste controles tijdig af te werken, wordt aan 21.790 bedrijven in totaal 119.385.870 euro uitbetaald.
maandag 21 maart 2016 - Tom Vandenkendelaere
Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) verzet zich tegen een resolutie van de milieucommissie van het Europees Parlement om op melkpakken - en flessen een verplichte oorsprongsetikettering te voorzien. Vandenkendelaere vindt dit geen goede maatregel en vreest extra kosten voor de melksector die nu al in zwaar weer verkeert. Een oorsprongsetikettering kan een belemmering vormen voor de Belgische export van zuivel, de grootste categorie van Belgische exportproducten met een uitvoerwaarde van 3,3 miljard euro.
vrijdag 30 november 2012 - Kris Peeters
Een nieuwe “transnationale unie van producentenorganisaties” voor groenten en fruit boven de doopvont gehouden. De nieuwe organisatie kreeg de roepnaam FRESHCOOP, en brengt Vlaamse en Bretoense tuinbouwers samen. Minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, reageert alvast zeer tevreden: ”Ik ben verheugd dat de Vlaamse tuinbouwers allianties zoeken over de grenzen heen, en hun krachten bundelen met collega’s uit Bretagne. Op die manier zullen onze Vlaamse telers zich beter kunnen positioneren op de Europese markt’.
maandag 27 januari 2014 - Kris Peeters
De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters, een laatste vereenvoudiging van de melkquotumreglementering voor het laatste tijdvak goedgekeurd. Deze nieuwe regeling zal van start gaan op 1 april 2014.
donderdag 30 juni 2011 - Johan Verstreken
In de commissie visserij van het Vlaams parlement werd onder impuls van Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken een resolutie goedgekeurd over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Hervorming Europees visserijbeleid moet West-Afrikaanse vissers beschermen