Landbouw & Visserij

dinsdag 29 oktober 2013 - Kris Peeters
Minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, reageert verheugd over de verdere opwaartse trend van de landbouwconjunctuurindex. De landbouwconjunctuurindex, waarmee de Vlaamse landbouwadministratie tweemaal per jaar peilt naar de economische schommelingen, het ondernemersvertrouwen en de geplande investeringen in de Vlaamse land- en tuinbouwsector, stijgt voor de vierde maal op rij.
donderdag 14 april 2016 - Jos De Meyer
Aan jonge landbouwers worden op vele terreinen steeds hogere eisen gesteld, de vorige minister van Landbouw noemde hen terecht “ondernemers in het kwadraat”.
dinsdag 11 december 2012 - Kris Peeters
Op initiatief van minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw en Visserij, heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid goedgekeurd. De bedoeling van dit administratief-technisch decreet is om de bestaande regelgeving inzake landbouw- en visserijbeleid coherenter en transparanter te maken. Op deze manier wordt weer een belangrijke stap gezet in het proces van de administratieve vereenvoudiging van de Vlaamse regelgeving.
dinsdag 28 januari 2014 - Kris Peeters
Op voorstel van Minister-President Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, heeft de Vlaamse regering afgelopen vrijdag het programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling (PDPOIII) goedgekeurd voor indiening bij de Europese Unie. In december hadden de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Mina-raad reeds een positief advies geformuleerd over de maatregelen die vervat zijn in het programmeringsdocument. Eerder had de Vlaamse regering reeds de lijnen uitgezet van de directe steunregeling, het 1° luik van het nieuwe GLB. Met de Europese politieke akkoorden van juni en september 2013 is een belangrijke stap gezet in de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Alhoewel het volledige detail van het Europese wetgevend werk pas volledig afgewerkt zal zijn tegen mei 2014, is het belangrijk om het Vlaams kader zo snel mogelijk vorm te geven.
woensdag 15 juni 2011 - Johan Verstreken
Vlaamse vissers bergen 2 ton zwerfafval per maand uit zee
donderdag 07 februari 2013 - Kris Peeters
Minister-president Kris Peeters heeft het nieuw Strategisch Plan Biologische Landbouw 2013-2017 voorgesteld op het bedrijf Vermeiren Princeps in Bornem. Vlaanderen moedigt de biologische landbouw aan als een waardevolle land-en tuinbouwproductiemethode, die een pioniersfunctie vervult bij de verdere verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw.
donderdag 03 april 2014 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, heeft vandaag overleg gepleegd met dhr. Corné Mulders, General Manager van Albert Heijn in België. Zij bespraken hierbij de aankoop- en verkoopstrategie van Albert Heijn in ons land, en de bezorgdheden die de Vlaamse land- en tuinbouworganisaties hierover uitten. Tijdens het overleg vandaag heeft dhr. Mulders beloofd te onderzoeken of Albert Heijn de Belgische gedragscode voor een faire relatie tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen kan onderschrijven, en aldus ook kan toetreden tot het ketenoverleg. Er is afgesproken hier zo snel mogelijk op terug te komen, en er wordt gestreefd naar een antwoord vóór Pasen.
woensdag 28 maart 2012 - Jos De Meyer
“Onderzoek, overdracht van kennis en innovatie zijn van levensbelang voor de Europese en Vlaamse landbouw om hun productiviteit, duurzaamheid en concurrentiekracht te verbeteren,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
vrijdag 26 april 2013 - Kris Peeters
Op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag beslist om een subsidie van in totaal 300.000 euro toe te kennen aan BioForum Vlaanderen vzw en Boerenbondvereniging voor Projecten vzw voor de uitvoering van het project “Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten 2013”. Dit project moet bijdragen aan het realiseren van groei in de biologische productie en het optimaliseren van de ketenwerking binnen de sector.
donderdag 08 januari 2015 - Jos De Meyer
De aanhoudende crisis in de varkenshouderij die ten gevolge van de Rusland-exportban exponentieel is toegenomen, is zorgwekkend; aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.