Landbouw & Visserij

woensdag 17 april 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Visserij, heeft vandaag het eerste Visserijrapport (VIRA) in ontvangst genomen: het VIRA geeft een accurate beschrijving van de Vlaamse visserijsector in al haar dimensies. De rode draad in het rapport is duurzaamheid.
dinsdag 02 december 2014 - Lode Ceyssens, Tinne Rombouts
De consequenties van het realiseren van Europese natuurdoelen, de instandhoudingsdoelstellingen (IHD), worden steeds duidelijker. Voor 1500 landbouwbedrijven komt het uitoefenen van hun beroep in het gedrang. CD&V vraagt om de zoekzones zo snel mogelijk definitief af te bakenen en om voldoende budget te voorzien om herstructureringsmaatregelen te kunnen bieden op maat van de bedrijven. De partij wil ook dat in eerste instantie wordt bekeken welke maatregelen kunnen genomen worden zonder de landbouw te treffen.
woensdag 16 mei 2012 - Kris Peeters
Minister-president Kris Peeters is verheugd dat de Europese Commissie akkoord is om, op voorstel van Vlaanderen, de vergroening van het Europees landbouwbeleid op een meer collectieve, gebiedsgerichte manier aan te pakken.
woensdag 19 juni 2013 - Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister-president Kris Peeters in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid over de conclusies van het rapport over de rentabiliteit in de land- en tuinbouw “Economische resultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw 2001-2012”.
donderdag 28 mei 2015 - Jos De Meyer
“Schoolmoestuintjes bevorderen het gebruik van gezond, streekeigen en seizoensgebonden groente en fruit, maar ook de kennis ervan en de interesse voor tuinieren”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
donderdag 30 augustus 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, wil de Vlaamse regeling inzake fokkerij voor grotere landbouwhuisdieren verruimen tot de hondensector. Bedoeling is om ook voor die sector te komen tot een ruimere registratie van afstammingsgegevens, en op basis van die gegevens regels te introduceren, waarbij de inteelt van honden teruggedrongen wordt. Het is deze inteeltproblematiek die kan leiden tot erfelijke afwijkingen en dierenwelzijnproblemen.
vrijdag 25 oktober 2013 - Kris Peeters
Op voorstel van minister-president Peeters heeft de Vlaamse regering vandaag een bijdrage van 900.000 euro toegekend aan het Vlaamse Unesco Trustfonds. Op voorstel van minister-president Peeters werd vandaag gelijktijdig beslist de financiering van enkele Unesco projecten vanuit het Vlaamse Unesco Trustfonds goed te keuren.
vrijdag 12 februari 2016 - Jos De Meyer
Onze Vlaamse bedrijven kunnen zich onderscheiden van de buitenlandse door meer in te zetten op innovatie en goed opgeleide werknemers. Om bedrijven te stimuleren hierop in te zetten, voorziet de Vlaams Regering subsidies via o.m. de KMO-portefeuille. Het merendeel van onze land- en tuinbouwbedrijven kan hier tot op vandaag echter geen gebruik van maken. Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer kaartte het probleem aan bij minister Muyters en kreeg een positieve reactie.
dinsdag 20 november 2012 - Kris Peeters
Tijdens een persconferentie in de sportstal van Philippe Le Jeune, heeft minister-president Peeters nieuwe acties gelanceerd ter bestrijding van paardenverwaarlozing. Deze nieuwe acties helpen om het probleem van paardenverwaarlozing verder aan te pakken.
vrijdag 03 januari 2014 - Kris Peeters
Met de Europese politieke akkoorden van juni en september 2013 is een belangrijke stap gezet in de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Alhoewel het volledige detail van het Europese wetgevend werk pas volledig afgewerkt zal zijn tegen mei 2014, is het nodig om binnen Vlaanderen nu reeds voorbereidingen te treffen voor een tijdige implementatie. Om de vlotte inwerkingtreding van het nieuwe systeem van directe steun te garanderen tegen 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Regering daarom op vraag van Minister-President Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, een conceptnota goedgekeurd waarin de Vlaamse krachtlijnen van deze hervorming worden beschreven. Op 4 december had de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) reeds een positief advies over deze nota geformuleerd.