Natuur, Milieu & Energie

woensdag 06 februari 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters en Waals minister-president Rudy Demotte hebben woensdag het samenwerkingsakkoord over de overdracht van de Plantentuin in Meise naar Vlaanderen, ondertekend. Ook deze voormiddag heeft het Overlegcomité zich akkoord verklaard met de inhoud van dit samenwerkingsakkoord. Op 7 december vorig jaar, tijdens een gemeenschappelijke vergadering van de Vlaamse regering, en de Waalse en Franstalige Gemeenschapsregering, hadden de Vlaamse regering en de Regering van de Franse Gemeenschap dit samenwerkingsakkoord – waarin werd afgesproken dat de Plantentuin een Vlaamse instelling zal worden – reeds goedgekeurd. Nu heeft ook de Federale Staat zich aangesloten bij deze tekst.
dinsdag 19 november 2013 -
Tijdens het Innestocongres (15-17 november 2013) in Centerparcs de Vossemeren in Lommel stemden de CD&V-leden over meer dan 200 amendementen op de ontwerp congrestekst. Tijdens de plenaire zitting op zaterdag, werd de uiteindelijke congres tekst unaniem goedgekeurd door de 2000 aanwezige leden.
donderdag 31 mei 2012 -
Jan Laurys, Vlaams parlementslid en burgemeester van Diest, reageert vol onbegrip op de deloyale houding van minister Lieten in het UPlace-dossier. Op 10 mei stelde hij nog vragen aan de minister omtrent haar positie ten aanzien van het BE-Mine-project in Beringen1. Dat is een met UPlace vergelijkbaar opzet van 34.000 m², deels gesubsidieerd met overheidsmiddelen via de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM). Hij stelt nu vast dat zij de argumenten die zij in haar antwoord hanteerde om dat project te promoten, nu schaamteloos gebruikt tegen UPlace.
vrijdag 14 november 2014 - Leen Dierick
Om de Belgische bevolking te sensibiliseren over de natuurlijke verspreiding van het radongas, heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de Radonactie 2014 in het leven geroepen. De campagne eindigt morgen. Radon is een radioactief gas dat ontstaat door het verval van uranium aanwezig in de bodem en in de gesteenten en veroorzaakt ongeveer 480 gevallen van longkanker per jaar in België. CD&V-Kamerlid Leen Dierick vraagt een volledige transparantie over de resultaten van de actie.
dinsdag 23 april 2013 - Joke Schauvliege
Op initiatief van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, keurde de Vlaamse Regering een nieuw wetgevend kader voor de productie en levering van drinkwater goed. Minister Joke Schauvliege: “Met deze openbare dienstverplichtingen zullen onze drinkwatermaatschappijen nog beter de kwaliteit en de voorraden van onze drinkwatervoorziening kunnen beschermen.”
maandag 12 december 2011 - Joke Schauvliege
In totaal is het windturbinepark goed voor een productie van 27,2 MW. Dat komt overeen met de energievoorziening voor ongeveer 15.000 gezinnen.
vrijdag 20 december 2013 - Joke Schauvliege
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, minister-president Kris Peeters, ook bevoegd voor Landbouw, en minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters het voorontwerp van decreet Landinrichting definitief goedgekeurd. Het decreet biedt een ‘instrumentenkoffer’ die moet toelaten plannen en projecten op het terrein vlugger, efficiënter én op maat te realiseren, en er een flankerend beleid aan te koppelen.
maandag 03 september 2012 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege zette vandaag twee nieuwe wachtbekkens in werking die het overstromingsrisico in het valleigebied van de Molenbeek in Geraardsbergen en Lierde gevoelig verminderen.
woensdag 10 juni 2015 - Robrecht Bothuyne
Tegen de zomer van 2016 zal een zonnekaart opgemaakt worden voor heel Vlaanderen. Met behulp van de zonnekaart zal het mogelijk zijn om voor elk dak in Vlaanderen te bepalen of het geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler. Dat blijkt uit het antwoord van de bevoegde minister op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne.
vrijdag 21 juni 2013 - Joke Schauvliege
Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering vandaag een voorontwerp van decreet goed om de wet op de Onbevaarbare Waterlopen aan te passen. Dit is een eerste stap om met de verschillende waterbeheerders de versnippering op te lossen en gezamenlijk te streven naar een efficiënt waterbeheer.