Natuur, Milieu & Energie

dinsdag 09 oktober 2012 - Ivo Belet
Een nieuwe en uniforme Europese wetgeving moet de veiligheid van gas- en olieboringen op zee verzekeren. De industrie- en energiecommissie heeft vandaag met een grote meerderheid een verslag aangenomen van Ivo Belet (CD&V), die verantwoordelijk is voor dit dossier.
dinsdag 08 december 2015 - Bart Dochy
Eind juli 2014 werden bepaald regio’s in Vlaanderen geteisterd door overvloedige regenval. Het was de eerste ramp die als dusdanig door de Vlaamse regering werd erkend. In totaal werden 362 schadedossiers ingediend, waarvan 317 ontvankelijk. Zij kunnen rekenen op een geraamde schadevergoeding voor een totaalbedrag van 6,3 miljoen euro. De erkenningsprocedure van de ramp van augustus 2015 is lopende. Het KMI adviseerde alvast deels gunstig.
dinsdag 16 juli 2013 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege verleent een nieuwe milieuvergunning aan het crematorium van Kortrijk. Ze antwoordt daarmee op de opmerkingen van de Raad van State die op 7 maart 2013 de eerder toegekende vergunning had vernietigd.
maandag 30 januari 2012 - Brigitte Grouwels
Er dienen 28 bomen gekapt te worden aan de Havenlaan, er wordt ook onderzocht of de situatie voor voetgangers en fietsers op korte termijn verbeterd kan worden.
dinsdag 18 maart 2014 - Kris Peeters
Minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, trekt 600.000 euro uit voor onderzoek in verband met het platteland. De onderzoeksprojecten moeten kaderen binnen de Onderzoeksagenda Platteland van het Platform voor Plattelandsonderzoek. Per onderzoeksproject wordt er maximaal 200.000 euro ter beschikking gesteld.
donderdag 29 november 2012 - Leen Dierick
Prijsbevriezing en maximumprijzen zijn nefast voor het investeringsklimaat in ons land, en dus op langere termijn nadelig voor onze gezinnen en KMO’s die uiteindelijk hogere prijzen zullen betalen. We moeten daarom kiezen voor de markt en de transparantie op die markt verhogen, zodat de mensen makkelijker tarieven kunnen vergelijken en de stap zetten naar de goedkoopste leverancier.
vrijdag 19 mei 2017 - Koen Van den Heuvel, Lode Ceyssens
Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens klaagde al maandenlang de hardnekkigheid aan waarmee N-VA de forcing voerde in het dossier rond de bescherming van waardevolle zonevreemde bossen.
vrijdag 27 september 2013 - Joke Schauvliege
Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege is de Vlaamse Regering vandaag akkoord gegaan met een ingrijpende vereenvoudiging van de Vlaamse jachtwetgeving. In de loop der jaren was die wetgeving vergroeid tot een kluwen van uitvoeringsbesluiten en droeg daardoor onvoldoende bij tot het verstandig beheer van wildsoorten en hun leefgebieden. Daarom had minister Schauvliege in uitvoering van het regeerakkoord het Agentschap voor Natuur en Bos de opdracht gegeven om de jachtwetgeving te moderniseren, te integreren en te vereenvoudigen.
vrijdag 30 maart 2012 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege geeft geen vergunning voor een asbeststortplaats in Ronse aan de nv OB&D. Om de nabestemming voor bos zo snel als mogelijk te realiseren wordt voor een beperkte termijn van vijf jaar een vergunning verleend voor het bergen van uitsluitend niet-gevaarlijke, niet-reinigbare uitgegraven bodem en bagger- en ruimingsspecie.
vrijdag 25 april 2014 - Joke Schauvliege
Vandaag heeft het Vlaams Parlement het nieuwe Natuurdecreet goedgekeurd. Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege: “Dit is een reuzenstap in de bescherming van de natuur in Vlaanderen en geeft meer partners een gelijke armslag om aan natuurbeheer te doen.” Het nieuwe Natuurdecreet integreert natuur- en bosbeheer, snoeit de talloze plannen terug tot één beheerplan en stelt het beheer open voor iedere geïnteresseerde. Met dit decreet kunnen de 36 Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) die de Vlaamse regering woensdag al goedkeurde, worden uitgevoerd. IHD’s zijn bijkomende oppervlaktes en kwalitatieve doelen voor Europees beschermde habitats en Europees beschermde diersoorten die Vlaanderen moet realiseren.