Natuur, Milieu & Energie

vrijdag 21 juni 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, wil via korte termijnprojecten investeren in de Vlaamse Rand en trekt daarvoor 150.000 euro uit. Kleinschalige, kortlopende projecten uitgevoerd door lokale besturen, verenigingen, bedrijven of scholen kunnen een projectsubsidie ontvangen van maximaal 50% indien deze gericht zijn op plattelandsontwikkeling in de Vlaamse Rand. De projecten moeten te maken hebben met ruimte en rust, voedselvoorziening en landbouw, zachte mobiliteit en innovatie, bodem en water, of sociale samenhang.
vrijdag 23 december 2011 - Hilde Crevits, Joke Schauvliege
Op voorstel van de Vlaamse ministers Hilde Crevits & Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering vandaag de oprichting van een ‘Grondenbank Gentse Kanaalzone’ goed. Ter compensatie van de natuurgebieden die verdwenen zijn of dreigen te verdwijnen door de havenontwikkeling moeten natuurkerngebieden ingericht worden.
vrijdag 24 januari 2014 - Joke Schauvliege
De Vlaamse Regering keurde op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Philippe Muyters, de beleidsopties voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van ‘signaalgebieden’ goed. Het gaat om 37 overstromingsgevoelige gebieden uit de bekkens Dender, Bovenschelde, Benedenschelde, Demer, Nete en Maas.
dinsdag 30 oktober 2012 - Joke Schauvliege
Volgens het jongste Voortgangsrapport 2012 van de Mestbank is de Vlaamse mestbalans voor het vierde jaar op rij in evenwicht. Het mestprobleem is in sommige regio’s evenwel nog niet van de baan. Over heel Vlaanderen overschreed 28% van de ca. 800 MAP-meetpunten de toegelaten norm van 50 mg nitraat per liter water. “Willen we in 2014 de Europese norm halen, dan moet het nog beter. Ik blijf onverminderd inzetten op de intensieve ondersteuning van de sector”, aldus Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.
Dat de kostprijs van energie voor mensen en gezinnen die het al niet makkelijk hebben, erg zwaar doorweegt op hun budget is geen nieuws. Het voorbije jaar werden 72.239 betaalplannen voor elektriciteit en gas opgestart. Opvallend is dat maar liefst 43% van de opgestarte betaalplannen niet correct worden nageleefd, wat doet twijfelen aan hun haalbaarheid. 70.661 huishoudens hebben in hun woning een budgetmeter voor elektriciteit of aardgas. Dit maakt dat sommigen in de winterperiode zelfs moeten kiezen tussen koken of stoken. Schrijnend anno 2016. Het toont de nood aan actie ondubbelzinnig aan. Precies daarom drong CD&V al langer aan op een energiearmoedeplan. De partij is dan ook erg tevreden dat de Vlaamse Regering dat plan vandaag eindelijk kon goedkeuren en ze er enkele belangrijke eigen voorstellen in terugvindt.
dinsdag 20 augustus 2013 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege stelt aan de Vlaamse Regering voor om de aanvaardingsplicht voor drukwerkafval af te schaffen. Samen met batterijen was drukwerkafval de eerste afvalstroom waarvoor Vlaanderen 15 jaar geleden een aanvaardingsplicht instelde. Door de gewijzigde economische context is de inzameling en recyclage vandaag een rendabele activiteit geworden. Daarom is de minister na evaluatie van oordeel dat een aanvaardingsplicht niet meer noodzakelijk is om de papierkringloop te sluiten. De overheid en de uitgeverssector blijven wel samenwerken om de milieu-impact van drukwerk in Vlaanderen te verlagen en zo bij te dragen aan het duurzaam materialenbeleid van minister Schauvliege.
maandag 20 februari 2012 - Joke Schauvliege
Op voorstel van Minister Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering de reglementering van het maximaal geluidsniveau op muziekactiviteiten definitief goed.
vrijdag 21 maart 2014 - Joke Schauvliege
Na meer dan drie jaar saneren en het verwerken van 35.000 ton verontreinigde bodem, kondigde Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege aan dat het einde van de saneringswerken op de Hoedhaarsite in zicht is. Volgende maand kan men starten met de herontwikkeling van de site tot woongebied. Dankzij bodemsanering kan men in de stadskern van Lokeren nieuwe maatschappelijke en economische ontwikkelingen realiseren. De OVAM werkt ook – gefaseerd – in verschillende woonzones in Lokeren de laatste restanten van de historische kwikverontreiniging weg.
vrijdag 14 december 2012 - Leen Dierick, Robrecht Bothuyne
CD&V pleit voor een verstandige en eerlijke energiepolitiek. De enige eerlijke boodschap is dat de transitie naar een toekomstgerichte en duurzame energiemix, die energiezekerheid koppelt aan zelfvoorziening, ons hoe dan ook allemaal geld zal kosten.
vrijdag 04 oktober 2013 -
70% van de Brusselaars drinkt regelmatig kraantjeswater