Welzijn & Gezondheid

vrijdag 15 juni 2012 - Jo Vandeurzen
De Vlaamse regering wil suïcidaal gedrag bij mensen met psychiatrische stoornissen beter inschatten en opvolgen. Daarom trekt ze 750 000 euro extra uit voor preventie, vroege detectie en vroege interventie bij psychiatrische stoornissen, met als doel zelfdoding te voorkomen.
dinsdag 26 mei 2015 - Katrien Schryvers
De voorbije jaren is het aantal interlandelijke adopties stelselmatig gedaald. In 2012 werden in Vlaanderen 122 kinderen vanuit het buitenland geadopteerd. In 2013 ging het om 73 kinderen, en in 2014 vonden nog maar 61 buitenlandse kinderen een thuis in Vlaanderen. Deze evolutie hoeft niet te verwonderen. In het Haags Verdrag van 29 mei 1993 huldigen alle onderschrijvende staten immers het subsidiariteitsprincipe: adoptie in het buitenland kan enkel worden overwogen als er geen andere en minder ingrijpende oplossingen mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld hulp aan de geboorte-ouders, adoptie door familieleden of adoptie door adoptieouders in het land van herkomst. Inspanningen in de herkomstlanden zijn dan ook de eerste opdracht. Dat de internationale gemeenschap hierin een taak heeft, onder meer in het kader van ontwikkelingssamenwerking, hoeft geen betoog.
maandag 17 juni 2013 -
Naar aanleiding van het gepubliceerde rapport van CM - de vergelijking tussen ziekenhuizen met betrekking tot de behandeling van slokdarmkanker - reageert minister Vandeurzen dat ziekenhuizen zullen gestimuleerd worden om hun indicatoren vrijwillig en verstaanbaar voor het brede publiek op hun website kenbaar te maken. Dat zal naar schatting vanaf 2014 mogelijk zijn, verwacht minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen.
woensdag 15 december 2010 - Vera Jans
Vlaanderen telt naar schatting ruim 10.000 thuis – en daklozen. De helft hiervan is jonger dan 30 jaar. Waar deze groep vroeger hoofdzakelijk uit mannen bestond, zien we dat er meer en meer vrouwen, al dan niet met kinderen, thuisloos worden.
dinsdag 25 maart 2014 - Koen Geens, Cindy Franssen
Niet-betalen van onderhoudsgelden kan leiden tot het verval tot sturen. Deze namiddag heeft de Kamercommissie de hervorming van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) goedgekeurd. Aan de basis ligt het wetsvoorstel van CD&V-Senatrice Cindy Franssen. De dienst wordt hervormd zodat deze meer instrumenten krijgt om een efficiëntere invordering van het onderhoudsgeld te realiseren. Eén van de nieuwigheden betreft een wijziging van het Strafwetboek, die voorziet dat de rechter, als extra straf voor het niet-betalen van de onderhoudsgelden, kan overgaan tot het opleggen van het verval tot sturen.
woensdag 12 september 2012 - Jo Vandeurzen
De Vlaamse Regering heeft een actieplan goedgekeurd dat het aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 met 20 procent moet doen dalen in vergelijking met het jaar 2000. Het plan bevat een pakket nieuwe initiatieven van welzijnsminister Jo Vandeurzen. Zo komt er één centraal platform om de zoektocht naar hulp eenvoudiger en laagdrempeliger te maken. Voor jongeren wordt er een game ontwikkeld die hen moet helpen omgaan met depressieve gedachten.
dinsdag 29 september 2015 - Griet Smaers
Griet Smaers wil moederschapshulp bijna automatisch laten toekennen zonder dat de zelfstandige eerst een aanvraag moet indienen.
donderdag 26 september 2013 - Jos De Meyer
Volgens statistieken van het antigifcentrum waren er tussen 2008 en 2012 nog 3036 ongevallen door CO-vergiftiging.
zondag 05 februari 2012 - Valerie Taeldeman
Zowel de Vlaamse renovatie-, verbeterings- als aanpassingspremie zijn gecreëerd om de kwaliteit van de bestaande woningen in Vlaanderen te verbeteren. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman opvroeg, blijkt dat de Vlaming de premies veelvuldig gebruikt. ‘Heel wat Vlamingen investeren in de kwaliteitsverbetering van hun huis’, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman, ‘dit is niet alleen een goede zaak voor de bewoners zelf, maar zorgt ook voor een kwaliteitsverhoging van het woningbestand.’
woensdag 30 april 2014 - Brigitte Grouwels
Deze ochtend werd het ‘Lokaal Loket Kinderopvang in Brussel’ gelanceerd in aanwezigheid van Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin. Vanaf vrijdag 2 mei 2014 worden de vragen naar Nederlandstalige kinderopvang via een web-based tool centraal geregistreerd in 22 kinderdagverblijven in Brussel-stad en in enkele aangrenzende gemeenten. Later dit jaar zal de tool worden ingezet in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.