Welzijn & Gezondheid

dinsdag 31 januari 2012 - Sonja Becq
,,Het verbeteren van de invorderingsmogelijkheden voor de DAVO is dringend nodig, het is vijf voor twaalf. Bovendien werken we met dit voorstel een belangrijke werkloosheidval weg voor alleenstaande vrouwen en mannen met kinderen. Voortaan zullen zij niet langer gestraft worden omdat zij werken’’, aldus Cindy Franssen en Sonja Becq.
dinsdag 29 april 2014 - Katrien Schryvers
Sedert 2010 mogen dagverzorgingscentra ook nachtopvang aanbieden. Uit een bevraging die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers organiseerde, bleek dat amper 9% van de respondenten nachtopvang voorzag. Nochtans zou deze mogelijkheid een grote ondersteuning kunnen bieden voor mantelzorgers. Er zijn echter nog heel wat obstakels die de organisatie van nachtopvang door een dagverzorgingscentrum bemoeilijken. Schryvers pleit daarom voor multifunctionele centra die een meer vraaggestuurd aanbod mogelijk maken.
woensdag 31 oktober 2012 -
Dirk Claes (CD&V) roept café-uitbaters op beter te voorzien in rookfaciliteiten.
zondag 10 april 2016 - Katrien Schryvers
Zo’n 4.600 vrijwilligers presteerden het voorbije jaar bijna 500.000 uren nachtopvang. Zo hielden ze bijna 10.000 mensen met extra zorgnoden gezelschap en verlichtten ze het werk van vele mantelzorgers. Vooral in Limburg wordt veel beroep gedaan op nachtoppas. Zowel het aantal vrijwilligers, als hun inzet, als het aantal personen dat beroep doet op nachtopvang stijgt jaar na jaar. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Vandeurzen.
dinsdag 12 november 2013 - Jo Vandeurzen
Tijdens de schoolvakanties maakt 67% van de schoolkinderen regelmatig gebruik van opvang of nemen ze deel aan vrijetijdsactiviteiten. 43% van alle schoolkinderen maakt bijna elke vakantie gebruik van opvang of vrijetijdsinitiatieven. Dat blijkt uit cijfers uit een onderzoeksrapport van Kind en Gezin. Om een beter en intersectoraal antwoord te bieden op de vraag naar buitenschoolse kinderopvang, wil de Vlaamse Regering werk maken van een nieuw, hedendaags concept voor de opvang van schoolkinderen. In dit kader wordt op vraag van ministers Vandeurzen, Smet en Muyters een Staten-Generaal georganiseerd.
woensdag 28 maart 2012 - Jo Vandeurzen
Vandaag werd in de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement het decreet goedgekeurd dat de organisatie regelt van kinderopvang van baby’s en peuters. De goedkeuring is een historisch moment. Het decreet regelt immers voor het eerst op fundamentele en transparante wijze de organisatie van de kinderopvang van de allerkleinsten.
donderdag 11 december 2014 - Els Van Hoof
Internationaal onderzoek wijst uit dat vrouwelijke werknemers niet alleen met het ‘glazen plafond’ maar ook met zogenaamde ‘kleverige vloeren’ te kampen hebben. Hierbij doelt men op het feit dat vrouwen minder snel promoties maken in verhouding tot hun mannelijke collega’s. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof ondervroeg de staatssecretaris van Gelijke Kansen over haar benadering van de antidiscriminatiewet.
woensdag 06 februari 2013 - Veli Yüksel
Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Veli Yüksel (CD&V) werd vandaag in het Vlaams Parlement unaniem een voorstel van decreet aangenomen dat de registratie van uitvaartcontracten in de bevolkingsregisters mogelijk maakt. “Met dit voorstel van decreet wordt een lacune in de wetgeving weggewerkt. De mogelijkheid om uitvaartcontracten te laten registreren zal ertoe bijdragen dat meer laatste wilsbeschikkingen worden uitgevoerd zoals de overledene het wenste”, aldus Yüksel.
vrijdag 16 december 2016 - Cindy Franssen
De plenaire vergadering van de Senaat heeft vandaag ingestemd met het opstellen van een informatierapport over de eliminatie en de preventie van hormoonverstorende stoffen. “Met dit informatierapport willen we de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten adviseren over noodzakelijke beleidsmaatregelen om hormoonverstorende stoffen terug te dringen”, zegt initiatiefnemer senator Cindy Franssen (CD&V).
zaterdag 08 oktober 2011 - Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri
Op vrijdag 7 oktober, de dag voor Waardig Werk, voerden vakbonden en NGO’s wereldwijd actie rond waardig werk voor alle werknemers. Dit jaar greep de Belgische Coalitie voor Waardig Werk de dag aan om de ratificatie van de IAO Conventie 189 onder de aandacht te brengen.