Welzijn & Gezondheid

zaterdag 21 januari 2012 - Joke Schauvliege
Minister Schauvliege had de Vlaamse waterregulator de opdracht gegeven scenario's uit te werken over 'hoe een uniforme sociale correctie kan worden doorgevoerd', wetende dat tarifering een federale bevoegdheid (Economie) is. Dat rapport is nu binnen.
donderdag 24 april 2014 - Jo Vandeurzen
Op 5 november 2014 lanceerde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en het Agentschap Zorg en Gezondheid de campagne ‘Laat je niet vangen’. Het doel: jongeren van 14 tot 25 jaar aan het denken zetten over de gezondheidsrisico’s van cannabis en over de misvatting dat iedereen wel eens cannabis gebruikt. Na een half jaar campagne werd aan 1.000 jongeren gevraagd wat zij van de campagne vonden. En wat blijkt? 6 op de 10 jongeren heeft de campagne gezien, wat een zeer hoog bereik is, en 6 op de 10 vond ze ook goed. Maar wat meer is: de boodschap blijkt ook overgekomen: de meeste jongeren zijn of blijven overtuigd van de gezondheidsproblemen en de campagne heeft de jongeren aan het denken (en aan het praten) gezet.
maandag 08 oktober 2012 - Jo Vandeurzen
Minister van Welzijn Jo Vandeurzen bracht een bezoek aan Het Anker in Tongeren. Het Anker is een kleinschalige woonvorm voor personen met jongdementie. Vanaf november kunnen er zeven personen samenwonen in een huis. “Het is de ambitie van de Vlaamse overheid om minstens een specifiek woonaanbod voor personen met jongdementie te realiseren. Die ambitie kan dankzij enkele vernieuwende beleidsmaatregelen in de toekomst makkelijker verlopen”, vertelt minister Jo Vandeurzen.
maandag 08 februari 2016 - Nathalie Muylle
CD&V onderneemt actie op drie vlakken. “In eerste instantie willen we de ongecontroleerde toegang tot (sterke) drank beperken. Ten tweede pleiten we voor een volledig reclameverbod ten aanzien van minderjarigen. Tot slot benadrukken we ook het belang van de erkenning van de medische behandeling van alcoholverslaafden.”, verduidelijkt Muylle. “Zowel de gemeenschappen als de federale overheid moeten hun verantwoordelijkheid opnemen in een nieuw nationaal actieplan, zoals het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ook vraagt. Met deze voorstellen willen we het debat opnieuw aanzwengelen.”.
donderdag 07 november 2013 - Jo Vandeurzen
Iedereen is welkom in de kinderopvang, dus ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Net als alle kinderen, willen ze spelen met vrienden en nieuwe dingen ontdekken. Hun ouders kiezen vaak bewust voor de opvang van hun kind tussen andere kinderen die geen specifieke zorgbehoefte hebben. Dat is inclusieve kinderopvang.
zondag 11 maart 2012 - Brigitte Grouwels
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister en VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, neemt met stijgende verbazing kennis van bepaalde Franstalige reacties op het voornemen van het Vlaams Parlement om Nederlandstalige gezinnen in Brussel tot op zekere hoogte voorrang te geven in de gesubsidieerde kinderopvang die afhangt van de Vlaamse Gemeenschap.
zondag 30 november 2014 - Katrien Schryvers
Een stijging van 20% in het aantal oproepen naar hulplijn 1813, een toename van de oproepduur, meer bezoekers voor de website zelfmoord1813 en nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden om hulpzoekenden te woord te staan. De campagnes rond de hulplijn 1813 werpen duidelijk vruchten af. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. “Een goeie zaak,” aldus Schryvers, “want in vergelijking met andere Europese landen moet Vlaanderen nog altijd zeer hoge cijfers voorleggen voor wat betreft zelfdoding.”
woensdag 09 januari 2013 - Jo Vandeurzen
De (toekomstige) sluiting of afslanking van bedrijven heeft, naast de economische gevolgen, een belangrijke impact op het maatschappelijk leven in Limburg. Mensen raken niet alleen hun werk en hun inkomen kwijt, maar komen ook terecht in een zeer onzekere situatie. Ze worden geconfronteerd met problemen, met heel wat vragen, angsten en spanningen. Een toekomstperspectief ontbreekt.
dinsdag 08 november 2016 - Sonja Claes
Het leven in partnerschap draagt in belangrijke mate bij tot geluk. Dat geldt niet alleen voor jong, ook voor oud. Alleen is het voor bejaarde koppels waarvan één partner zwaar zorgbehoevend wordt niet evident om samen te blijven. Onze regelgeving laat immers niet toe dat de niet-zorgbehoevende partner mee intrekt in het woonzorgcentrum. Vlaams volksvertegenwoordiger Sonja Claes legde eerder al een conceptnota neer met voorstellen om hieraan te verhelpen. Na bespreking in het Vlaams Parlement resulteerde die uiteindelijk in een voorstel van decreet. Dat wordt op dinsdag 8 november in de commissie welzijn van het Vlaams Parlement goedgekeurd. Sonja Claes: “Alles is klaar om ervoor te zorgen dat seniorenkoppels samen kunnen blijven, ook wanneer ze zwaar zorgbehoevend worden.”
vrijdag 13 december 2013 - Katrien Schryvers
In 2012 waren 26.934 jongeren korte of langere tijd opgenomen in (gemeenschaps- of private) voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg. Vaak (90%) gebeurt dat omwille van problematische thuissituaties, in een minderheid van de gevallen gebeurt dat omwille van het plegen van een als misdrijf omschreven feit. Ook jongeren met psychiatrische, gedrags- en emotionele stoornissen komen er terecht.