Welzijn & Gezondheid

vrijdag 30 november 2012 - Hilde Crevits
Vanaf maandag wordt het vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit in twee regio’s in Vlaams Brabant efficiënter georganiseerd. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en gedeputeerde Karin Jiroflée geven in Leuven het startschot voor een nieuw project met twee Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV). Voor mensen met een mobiliteitsbeperking is er voortaan één aanspreekpunt voor alle vragen rond verplaatsingen. Met dit initiatief kiest Vlaams minister Crevits voor een efficiënter en toegankelijker vervoersysteem voor een belangrijke groep mensen. Vandaag is er eveneens de lancering van de website www.meermobiel.be.
woensdag 21 september 2016 - Vera Jans
Ons land telt na Finland het hoogste aantal zelfdodingen binnen Europa. Met het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie stelt Vlaanderen zich tot doel het aantal zelfdodingen tegen 2020 met 20% te laten dalen ten opzichte van het jaar 2000. Een samenwerking tussen Facebook en het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding betekent een niet te onderschatten uitbreiding van het instrumentarium. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans juicht deze evolutie toe: “Sociale media zijn een belangrijke en laagdrempelige contactbron. Ik ben ervan overtuigd dat ze naast de strijd tegen zelfdoding ook een gelijkaardige rol kunnen spelen in de aanpak van cyberpesten.”
woensdag 20 november 2013 - Jo Vandeurzen
Op 12 maart 2012 ging de hulplijn "misbruik, geweld en kindermishandeling" van start. De hulplijn is gratis bereikbaar op het nummer 1712 en is bedoeld voor burgers die een vraag of melding hebben over alle vormen van geweld of misbruik. Dat kan gaan over partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmisbehandeling, pesten, geweld in gezagsrelaties… Vandaag wordt een nieuwe sensibiliseringscampagne gelanceerd en krijgt de site www.1712.be een nieuw kleedje.
vrijdag 20 april 2012 - Bianca Debaets
Bij de vier erkende Nederlandstalige pleegzorgdiensten (vzw Kinderdienst, Kiezen voor Kinderen, Onderweg en Opvang) zijn er slechts 48 Brusselse pleeggezinnen bekend.
woensdag 04 februari 2015 - Katrien Schryvers
Een stijging van 25% in het aantal oproepen naar hulplijn 1813, een toename van de oproepduur, meer bezoekers voor de website zelfmoord1813 en nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden om hulpzoekenden te woord te staan. De campagnes rond de hulplijn 1813 werpen duidelijk vruchten af. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. “Een goeie zaak,” aldus Schryvers, “want in vergelijking met andere Europese landen moet Vlaanderen nog altijd zeer hoge cijfers voorleggen voor wat betreft zelfdoding.”
woensdag 06 maart 2013 - Jo Vandeurzen
De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt tegen 2014 grondig bijgestuurd. Dit vloeit voort uit het decreet Integrale Jeugdhulp dat de Vlaamse Regering op 1 maart goedkeurde. Het decreet is een gezamenlijk initiatief van minister van Welzijn Jo Vandeurzen met minister Pascal Smet. Wanneer het decreet in werking treedt, verandert er heel wat in het jeugdhulplandschap. Zo worden de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg en de bemiddelingscommissies geïntegreerd en gaat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en een intersectorale toegangspoort van start. Uitgangspunt is dat elke jongere die een hulpvraag heeft, zo snel mogelijk en op een éénduidige manier passende hulp moet krijgen
woensdag 19 oktober 2011 - Bianca Debaets
Het Brussels parlement wil intergenerationeel samenwonen aanmoedigen
dinsdag 28 januari 2014 - Brigitte Grouwels
"De opvang van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een collectieve verantwoordelijkheid. Het spreekt voor zich dat de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), naast de Brusselse OCMW’s, haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de opvang van Brusselse daklozen. Maar daarnaast dient de federale overheid ook extra verantwoordelijkheid te nemen voor de groeiende groep van illegalen die in de Brusselse Winteropvang verzeild is geraakt. De GGC is immers niet het OCMW van het ganse land. Brussel kan niet blijven opdraaien voor problemen die door de bevoegde federale staatssecretaris worden veroorzaakt." Dat stelt Brigitte Grouwels, Brussels minister en GGC-Collegelid bevoegd voor Bijstand aan Personen.
vrijdag 25 mei 2012 - Jo Vandeurzen
De Vlaamse Regering keurde vandaag een regeling goed die er voor zorgt dat alle zelfstandige kinderdagverblijven, met een attest van toezicht van Kind en Gezin, een financiële basisondersteuning voor 50 opvangplaatsen ontvangen. Vroeger was dat het geval voor 28 opvangplaatsen. "Dankzij die verhoging wordt de sector versterkt en wordt een bijkomend aanbod gecreëerd", zegt Vlaams minister van Gezin, Jo Vandeurzen.
woensdag 06 mei 2015 - Els Van Hoof, Nathalie Muylle
Lang niet alle terminale zieken in ons land ontvangen palliatieve zorgen die hen meer comfort en minder pijn bezorgen, integendeel. Amper de helft van de kankerpatiënten krijgt ze. Bij 'orgaanfalen' (falen van hart, nier, lever...) is dat maar een op de vijf, bij dementie maar een op de drie.