Welzijn & Gezondheid

dinsdag 25 juni 2013 -
Uit een parlementaire vraag van CD&V-senator Dirk Claes blijkt dat de controle op het verbod op de verkoop van tabaksproducten aan min-zestienjarigen significant afneemt. Waar in 2009 nog 2.929 controles werden uitgevoerd, is er sprake van 1.530 controles in 2012, wat neerkomt op bijna een halvering. Als verklaring geeft de minister van Volksgezondheid aan dat de klemtoon van de controles op de naleving van de rookwetgeving in cafés wordt gelegd.
woensdag 26 januari 2011 - Ward Kennes, Jo Vandeurzen
Minister Vandeurzen richt een werkgroep op die zich zal buigen over het aantrekken van meer allochtone jongeren naar de zorgsector. Dat antwoordde de Minister op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van het werkveld, het onderwijs en het allochtone middenveld.
zaterdag 05 april 2014 - Els Van Hoof
Na eerder de Senaat unaniem, heeft de commissie Justitie van de Kamer gisteren het wetgevend kader rond genitale verminking uitgebreid. Momenteel kunnen personen die genitale verminking bij vrouwen uitvoeren, vergemakkelijken of bevorderen worden vervolgd op basis van artikel 409 van het Strafwetboek. Het wetsvoorstel van CD&V-senatrice Els Van Hoof wil ook personen die daartoe aanzetten of voor pleiten strafbaar stellen.
woensdag 19 september 2012 -
"De betrokken partijen moeten in een geschil vaker kiezen voor bemiddeling, en het valt te betreuren dat het principe zo weinig wordt toegepast." Dit zegt CD&V-senator Rik Torfs naar aanleiding van het bekendmaken van de cijfers van bMediation en de Federale Bemiddelingscommissie, waaruit blijkt dat slechts een kleine 1 procent van alle rechtszaken wordt opgelost via bemiddeling.
maandag 07 december 2015 - Vera Jans
Volgens de meest recente cijfers werden 458 slachtoffers van intrafamiliaal geweld opgenomen in een vluchthuis. Een kwart hiervan zijn kinderen die er samen met hun moeder verblijven. De helft van de slachtoffers verblijft er 2 tot 5 maanden. Daarnaast verbleven 277 slachtoffers in een vrouwencentrum, ook hier zijn de helft de betrokken kinderen. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans: “We moeten blijven investeren in sensibilisering en meer inzetten op relatieondersteuning.”
donderdag 17 oktober 2013 - Cindy Franssen
Vandaag, 17 oktober, is het de Werelddag van verzet tegen armoede. 17 oktober moet ons er blijvend aan herinneren dat armoede niet alleen een probleem is van de derde wereld, maar ook van onze “welvaartstaat”.
maandag 20 februari 2012 - Tom Dehaene
Met het oog op de vergrijzing verhoogt de Vlaams overheid jaar na jaar het budget voor het bouwen en verbouwen van woonzorgcentra. Ook voor 2012 wordt 100 miljoen euro extra vrijgemaakt. Dankzij die middelen gingen verschillende initiatiefnemers reeds aan de slag, en zal Vlaanderen nog dit jaar 700 extra plaatsen creëren. Ook de infrastructuur van nog eens 2.300 plaatsen in woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf wordt vernieuwd. Door de onwil van het federale niveau dat instaat voor de financiering van het zorgaanbod, dreigen de nieuwe rust- en verzorgingsplaatsen echter onbetaalbaar te worden.
woensdag 15 oktober 2014 - Koen Van den Heuvel
Nu de regering op federaal niveau vorm heeft gekregen, verandert er ook een en ander in de parlementen. Zo wordt Kris Peeters, die in mei verkozen werd als Vlaams parlementslid, maar vorig weekend de eed aflegde als federaal minister, opgevolgd door Katrien Schryvers. Zij mag op woensdag 15 oktober ’14 opnieuw de eed afleggen als Vlaams volksvertegenwoordiger.
donderdag 29 november 2012 - Jo Vandeurzen
De aandacht voor de emancipatie van ouderen is voortaan structureel verankerd. Het Vlaams Parlement heeft daar op voorstel van minister Jo Vandeurzen een decreet voor goedgekeurd. Het decreet zet zwaar in op een inclusief ouderenbeleid en participatie van ouderen.
maandag 29 augustus 2016 - Vera Jans
Met de toename van onlinecommunicatie, is ook cyberpesten stevig doorgedrongen in het dagelijkse leven. Vlaams parlementslid Vera Jans volgt de problematiek op de voet en stelt vast dat haar pleidooi voor bijkomende maatregelen in diverse commissies van het Vlaams parlement eindelijk vruchten afwerpt: “Met een globaal actieplan worden bestaande initiatieven ter preventie en aanpak van cyberpesten voortgezet, verder geïntensifieerd en uitgebreid in de 2de helft van 2016 en 2017. Een dergelijke globale aanpak komt niets te vroeg.”